Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

08 October 2013
Bezoek Barbados

Hof oriënteert zich in de Caribische regio

WILLEMSTAD – Hofpresident Evert Jan van der Poel en rechter Mauritsz de Kort hebben onlangs namens het Hof deelgenomen aan de Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO) conferentie in Barbados met als titel “Equality, Justice and Caribbean Realities – the way forward”. Deze deelname past in het streven van het Hof om zich in deze regio te oriënteren en samenwerking met gerechten in de CARICOM-landen aan te gaan. ,Alhoewel het rechtssysteem van de overgrote meerderheid van de (ei)landen in de regio gebaseerd is op de (Engelse) common law en er dus verschillen zijn met ons rechtssysteem, hebben al onze rechterlijke organisaties in het Caribisch gebied te maken met twee realiteiten, namelijk, de (relatieve) kleinschaligheid van de samenlevingen waarbinnen ze werkzaam zijn en de beperkte financiële middelen die hen ter beschikking staan”, legt rechter De Kort uit. “Er is dus veel van elkaar te leren en daarvoor is samenwerking in de regio een goede basis” Op de eerste dag was de Conference of Heads of Judiciary and Chief Justices of the Caribbean Community waarvoor de hofpresident  was uitgenodigd. Deze vergadering is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst met wisselende locatie. Tijdens deze vergadering werd onder meer een presentatie gehouden over de IT-mogelijkheden die geboden worden door de Amerikaanse NCSC (National Centre for State Courts) en over onderwerpen van algemeen belang, waaronder integriteit en modernisering van de rechtspraak in het Caribisch gebied.  Gedurende de daarop volgende dagen vond de tweejaarlijkse CAJO conferentie plaats. De eerste dag van de conferentie begon met een boeiende en inspirerende lezing van Ms. Tracy Robinson, hoofddocent aan de rechtenfaculteit van de University of the West Indies. Hierin vestigde zij de aandacht op de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak en de aanpassingen die op grond daarvan nodig zijn in de wetgeving van de diverse Caribische landen.  In de middag werden een tweetal discussiesessies gehouden. De eerste met als titel “The role if IT in efficient case management and delay reduction” en de tweede met als titel “Judicial techniques to enhance efficiency in the delivery of Justice”. Onderwerpen die ook relevantie hebben voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook de  tweede dag werd ingeleid door een key note speaker. Deze keer  was prof. Norman Girvan van de University of the West Indies aan het woord. Hij stond stil bij de huidige stand van zaken in de realisatie van de interne markt van CARICOM. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de rol van de Caribbean Court of Justice (CCJ). In de namiddag waren onder meer discussiesessies over “User friendly delivery of justice” en over corruptie en andere bedreigingen voor de integriteit van Caribische landen. Aan de conferentie namen in totaal 155 rechters deel uit onder meer Bermuda, Bahamas, Belize, Jamaica, Barbados, Trinidad en Tobago, Sint Vincent en de Grenadines, Sint Lucia, Suriname en Curaçao.

08 October 2013
Klachtenregeling

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft onlangs een klachtenregeling opgesteld die iedereen de mogelijkheid geeft een klacht in te dienen bij het bestuur van het Hof. Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand zich niet correct door het Gerecht of het Hof behandeld voelt of te lang heeft moeten wachten op beantwoording van een brief. Niet kan worden geklaagd over de inhoud en motivering van beslissingen van rechters of over de totstandkoming van die beslissingen. Daarvoor geldt, waar mogelijk, dat beroep of cassatie kan worden ingesteld. De klachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. In dat laatste geval stelt een medewerker van het Hof de klacht op schrift en wordt deze ter ondertekening aan de klager voorgelegd. De klacht kan worden ingediend in het Nederlands, Papiaments, Engels of Spaans. Ingeval iemand een klacht in een andere taal wil indienen, moet deze persoon zelf zorg dragen voor de vertaling. Het bestuur van het Hof handelt een klacht doorgaans af binnen zes weken. Afhankelijk van de aard van de in de klacht omschreven gedraging, kan het bestuur tevens advies vragen van een klachtadviescommissie. In dergelijke gevallen handelt het bestuur de klacht af binnen tien weken. Tevens hebben klagers en degene over wie de klacht is ingediend het recht te worden gehoord. In sommige gevallen hoeft het bestuur een klacht niet in behandeling te nemen, bijvoorbeeld wanneer de klacht reeds eerder is ingediend en afgedaan, wanneer de klacht betrekking heeft op een gedraging die zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan en wanneer reeds een opsporingsonderzoek of vervolging betreffende de gedraging gaande is. Met de klachtenregeling wordt uitvoering gegeven aan artikel 39, tweede lid, van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De klachtenregeling is te vinden op de website van het Hof: www.gemhofvanjustitie.org/

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN