kort geding luchtkwaliteit

Bij vonnis van vandaag heeft het gerecht in eerste aanleg te Curaçao uitspraak gedaan in het kort geding van Clean Air Foundation en 39 burgers als eisers tegen het Land Curaçao als gedaagde.

Het kort geding draaide om de vraag welke normen voor luchtkwaliteit door het Land moeten worden gehanteerd. Het ging om de maximumwaarden voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) benedenwinds de raffinaderij ter hoogte van Kas Chikitu.

Het gerecht oordeelde dat het Land zich moet houden aan de eerder in een bodemprocedure tegen het Land uitgesproken veroordeling om de normen van de World Health Organization te hanteren, of althans door het Land vast te stellen deugdelijke alternatieve normen. De in 2020 in een ministeriele regeling ingevoerde normen zijn volgens het gerecht geen deugdelijk alternatief voor de WHO-normen zoals in het eerdere vonnis bedoeld. De regeling is gebrekkig als wettelijke basis, biedt onvoldoende waarborgen, en het daarin opgenomen normenstelsel zou opnieuw kunnen leiden tot een onrechtmatige inbreuk op het grondrecht van artikel 8 EVRM waarvan - zoals in de bodemprocedure is vastgesteld - jarenlang sprake is geweest.

In het kort geding is geoordeeld en beslist dat het Land bij de uitvoering van de veroordeling in de bodemprocedure bij de huidige stand van de wetgeving geen overschrijding van de WHO-normen mag toestaan en niet kan volstaan met oplegging en handhaving van de normen uit de ministeriële regeling.

De andere vorderingen van de eisers, waaronder de vordering om het Land te bevelen wettelijke normen vast te stellen voor broeikasgassen (CO2), werden afgewezen.

 

04 June 2013
OM en Gerecht gestart met 'snelrecht' op Curaçao

 WILLEMSTAD – Het Gerecht in de Eerste Aanleg (GEA) en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao hebben op 4 juni 2013 een eerste snelrechtzaak behandeld. De bedoeling is om middels snelrecht zaken sneller af te doen bij het GEA. Snelrecht is een methode om verdachten snel en efficiënt te komen tot een uitspraak bij verdenking van eenvoudige misdrijven terwijl een verdachte maar een relatief korte tijd preventief gehecht zit alvorens de rechter een eindoordeel uitspreekt.
Snelrecht wordt aansluitend aan de raadkamerzitting gevangenhouding gehouden. Het ligt in de bedoeling om ’s ochtends de gevangenhouding te behandelen waarna in de middag gedurende een openbare zitting de Rechter-commissaris de snelrechtzaak behandelt. De Rechter-commissaris treedt op als zittingsrechter.
De zittingsrechter zal niet dezelfde rechter zijn als de Rechter-commissaris, die de toetsing of de bewaring heeft gedaan. De maximale straf die geëist zal worden is één jaar gevangenisstraf. Een functionaris van de Stichting Reclassering zal bij de behandeling aanwezig zijn om een toelichting te geven.
In verband met de korte termijn tussen aanhouding en behandeling ter zitting moet het gaan om bewijstechnisch eenvoudige zaken, waarin geen psychiatrische of psychologische rapportage noodzakelijk is. Vermogensdelicten, bezit verdovende middelen of vuurwapen, mishandeling of bedreiging zijn bijvoorbeeld strafbare feiten die met snelrecht zouden kunnen worden afgedaan. In de pilotfase komt jeugd niet in aanmerking voor snelrecht.
Het OM is tevreden over de eerste afdoening vandaag via snelrecht. Op korte termijn zullen meer zaken middels snelrecht worden behandeld. Dit in nauwe samenwerking met de advocatuur en Stichting Reclassering.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN