Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

22 April 2015
Persbericht Jaarverslag 2014

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Hierin legt het Hof verantwoording af over het afgelopen jaar en wordt een blik op de toekomst geworpen. Het thema van het Jaarverslag is ‘Kwaliteit’ en veel van de inhoud heeft hiermee te maken.  Verder behandelt het verslag onder meer het zaaksaanbod.

Zoals uit het jaarverslag blijkt, streeft het Hof, waaronder  de Gerechten in eerste aanleg, ernaar om kwalitatief goede rechtspraak in de vier landen te leveren, afgestemd op de maatschappelijke behoeften, op tijd en met de beschikbaar gestelde middelen.

Financieel resultaat
Die middelen zijn beperkt, terwijl de benodigde investeringen hoger worden. Door het bevriezen van vacatures en kostenbeheersing heeft het Hof echter de operationele verliezen kunnen beperken en is het jaar afgesloten met een bescheiden positief financieel resultaat. Het Hof zag zich in 2014 tot deze maatregelen gedwongen vanwege bezuinigingen en het niet op tijd betalen van de financiële bijdragen door de landen.

Kwaliteitsverbetering
Met de beschikbare middelen is het afgelopen jaar geïnvesteerd in  kwaliteitsverbeteringen, zowel op het gebied van opleidingen als van voorzieningen waaronder verbeterde ICT. Vaardigheden en kennis van het personeel zijn  verder ontwikkeld, onder meer met juridische cursussen en een training klantgerichtheid. Efficiënte en transparante bedrijfsprocessen zijn ingericht.
Met de introductie van een Personeelsraad hebben de medewerkers van het Hof  meer inspraak gekregen en worden zij betrokken bij de organisatie van het Hof.

Zaaksaanbod
In het aanbod van zaken is verandering gekomen. Het aantal lichte zaken is sterk verminderd. Met name civiele zaken die bij afwezigheid van de gedaagde worden afgedaan, civiele beslagzaken en strafrechtelijke overtredingen zijn in aantal sterk verminderd.
De werkbelasting van het Hof is echter niet minder geworden vanwege een stijging van het aantal zware en bewerkelijke zaken. Civiele bodemzaken en misdrijfzaken zijn toegenomen, waaronder een aantal megazaken die veel capaciteit hebben gevergd. Tussen de vestigingen zijn duidelijke verschillen geweest en dat heeft flexibele inzet van rechters en medewerkers noodzakelijk gemaakt.
Het aantal belastingzaken is toegenomen en zal naar verwachting verder toenemen vanwege nieuwe fiscale wetgeving in de landen. De voorbereiding van de invoering van belastingrechtspraak bij het Hof en de Gerechten in eerste aanleg is in 2014 gestart. Het wachten is op de aanpassing van de wetgeving in Curaçao en Sint Maarten, zodat komend jaar in alle landen belastingrechtspraak in drie instanties mogelijk is.

Caribisering
In het kader van de Caribisering van het Hof is belangrijke vooruitgang geboekt. Er zijn nieuwe  lokale juristen in opleiding genomen  en opgeleide juristen zijn voor benoeming tot rechter voorgedragen. Interviews met twee van hen zijn in het Jaarverslag opgenomen.

Externe communicatie en afstemming
De externe communicatie van het Hof is versterkt met  een betere voorlichting en een actiever persbeleid. Zo zijn het afgelopen jaar de persrichtlijnen geïntroduceerd. Ook is er een betere afstemming met externe ketenpartners gekomen, waaronder de advocatuur en het Openbaar Ministerie.

Verbeterde huisvesting
De huisvesting is verbeterd. In Aruba heeft het Gerecht in eerste aanleg een modern ingericht gerechtsgebouw gekregen. In Sint Maarten is het voormalige Statengebouw bij het Courthouse betrokken en in Curaçao hebben interne  verbouwingen plaatsgevonden waarbij aparte en beveiligde werkruimtes voor de rechters-commissaris in strafzaken zijn gerealiseerd.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN