kort geding luchtkwaliteit

Bij vonnis van vandaag heeft het gerecht in eerste aanleg te Curaçao uitspraak gedaan in het kort geding van Clean Air Foundation en 39 burgers als eisers tegen het Land Curaçao als gedaagde.

Het kort geding draaide om de vraag welke normen voor luchtkwaliteit door het Land moeten worden gehanteerd. Het ging om de maximumwaarden voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) benedenwinds de raffinaderij ter hoogte van Kas Chikitu.

Het gerecht oordeelde dat het Land zich moet houden aan de eerder in een bodemprocedure tegen het Land uitgesproken veroordeling om de normen van de World Health Organization te hanteren, of althans door het Land vast te stellen deugdelijke alternatieve normen. De in 2020 in een ministeriele regeling ingevoerde normen zijn volgens het gerecht geen deugdelijk alternatief voor de WHO-normen zoals in het eerdere vonnis bedoeld. De regeling is gebrekkig als wettelijke basis, biedt onvoldoende waarborgen, en het daarin opgenomen normenstelsel zou opnieuw kunnen leiden tot een onrechtmatige inbreuk op het grondrecht van artikel 8 EVRM waarvan - zoals in de bodemprocedure is vastgesteld - jarenlang sprake is geweest.

In het kort geding is geoordeeld en beslist dat het Land bij de uitvoering van de veroordeling in de bodemprocedure bij de huidige stand van de wetgeving geen overschrijding van de WHO-normen mag toestaan en niet kan volstaan met oplegging en handhaving van de normen uit de ministeriële regeling.

De andere vorderingen van de eisers, waaronder de vordering om het Land te bevelen wettelijke normen vast te stellen voor broeikasgassen (CO2), werden afgewezen.

 

22 April 2015
Persbericht Jaarverslag 2014

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Hierin legt het Hof verantwoording af over het afgelopen jaar en wordt een blik op de toekomst geworpen. Het thema van het Jaarverslag is ‘Kwaliteit’ en veel van de inhoud heeft hiermee te maken.  Verder behandelt het verslag onder meer het zaaksaanbod.

Zoals uit het jaarverslag blijkt, streeft het Hof, waaronder  de Gerechten in eerste aanleg, ernaar om kwalitatief goede rechtspraak in de vier landen te leveren, afgestemd op de maatschappelijke behoeften, op tijd en met de beschikbaar gestelde middelen.

Financieel resultaat
Die middelen zijn beperkt, terwijl de benodigde investeringen hoger worden. Door het bevriezen van vacatures en kostenbeheersing heeft het Hof echter de operationele verliezen kunnen beperken en is het jaar afgesloten met een bescheiden positief financieel resultaat. Het Hof zag zich in 2014 tot deze maatregelen gedwongen vanwege bezuinigingen en het niet op tijd betalen van de financiële bijdragen door de landen.

Kwaliteitsverbetering
Met de beschikbare middelen is het afgelopen jaar geïnvesteerd in  kwaliteitsverbeteringen, zowel op het gebied van opleidingen als van voorzieningen waaronder verbeterde ICT. Vaardigheden en kennis van het personeel zijn  verder ontwikkeld, onder meer met juridische cursussen en een training klantgerichtheid. Efficiënte en transparante bedrijfsprocessen zijn ingericht.
Met de introductie van een Personeelsraad hebben de medewerkers van het Hof  meer inspraak gekregen en worden zij betrokken bij de organisatie van het Hof.

Zaaksaanbod
In het aanbod van zaken is verandering gekomen. Het aantal lichte zaken is sterk verminderd. Met name civiele zaken die bij afwezigheid van de gedaagde worden afgedaan, civiele beslagzaken en strafrechtelijke overtredingen zijn in aantal sterk verminderd.
De werkbelasting van het Hof is echter niet minder geworden vanwege een stijging van het aantal zware en bewerkelijke zaken. Civiele bodemzaken en misdrijfzaken zijn toegenomen, waaronder een aantal megazaken die veel capaciteit hebben gevergd. Tussen de vestigingen zijn duidelijke verschillen geweest en dat heeft flexibele inzet van rechters en medewerkers noodzakelijk gemaakt.
Het aantal belastingzaken is toegenomen en zal naar verwachting verder toenemen vanwege nieuwe fiscale wetgeving in de landen. De voorbereiding van de invoering van belastingrechtspraak bij het Hof en de Gerechten in eerste aanleg is in 2014 gestart. Het wachten is op de aanpassing van de wetgeving in Curaçao en Sint Maarten, zodat komend jaar in alle landen belastingrechtspraak in drie instanties mogelijk is.

Caribisering
In het kader van de Caribisering van het Hof is belangrijke vooruitgang geboekt. Er zijn nieuwe  lokale juristen in opleiding genomen  en opgeleide juristen zijn voor benoeming tot rechter voorgedragen. Interviews met twee van hen zijn in het Jaarverslag opgenomen.

Externe communicatie en afstemming
De externe communicatie van het Hof is versterkt met  een betere voorlichting en een actiever persbeleid. Zo zijn het afgelopen jaar de persrichtlijnen geïntroduceerd. Ook is er een betere afstemming met externe ketenpartners gekomen, waaronder de advocatuur en het Openbaar Ministerie.

Verbeterde huisvesting
De huisvesting is verbeterd. In Aruba heeft het Gerecht in eerste aanleg een modern ingericht gerechtsgebouw gekregen. In Sint Maarten is het voormalige Statengebouw bij het Courthouse betrokken en in Curaçao hebben interne  verbouwingen plaatsgevonden waarbij aparte en beveiligde werkruimtes voor de rechters-commissaris in strafzaken zijn gerealiseerd.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN