Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

31 March 2017
Uitspraak kortgeding Point Blanche Association vs. Land Sint Maarten

Philipsburg - De Point Blanche inmates Association vindt de situatie in de gevangenis zo onveilig geworden en de omstandigheden zo erbarmelijk dat zij aanleiding heeft gezien dit aan de rechter voor te leggen. Het is volgens de inmates dringend nodig dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen, dat de faciliteiten en dagbesteding worden verbeterd, dat de medische zorg beter wordt geregeld en dat de toegang van de advocaten wordt verruimd. De Inmates Association heeft in totaal 15 vorderingen ingesteld.

Volgens het Land moet het aan de Minister en het nieuwe management team worden overgelaten om een plan van aanpak op te stellen en uit te werken om de bestaande crisis in de gevangenis op te lossen. Welke prioriteiten daarbij worden gesteld moet de Minister zonder druk van buiten kunnen bepalen. De rechter moet niet op de stoel van het bestuur gaan zitten. Veel van de vorderingen zijn niet realistisch en te algemeen volgens het Land.

Het Gerecht onderschrijft dat het niet aan de rechter is om de gevangenis aan te sturen. Urgentie en een belangenafweging kunnen het echter toch nodig maken dat de kort geding rechter voorlopige voorzieningen treft. De rechter heeft in dit Geding moeten beoordelen of er sprake is van een (dreigende) onrechtmatige situatie die zo ernstig en zo spoedeisend is dat het treffen van voorzieningen (geboden en veroordelingen, in dit geval) nodig is om die onrechtmatigheid weg te nemen. Daarbij weegt de rechter de belangen en kijkt de rechter naar de uitvoerbaarheid van de te treffen voorzieningen. De rechter heeft bij de te treffen voorzieningen acht geslagen op de herhaaldelijk door gedaagde genoemde ‘normaliseringsperiode’ van drie maanden.

Belangrijk voor de beoordelingen zijn geweest de bevindingen van European Committee for the Prevention of Torture (ECT), de destijds daarop gegeven reactie van het Land, en het laatste rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving. Daaruit blijkt dat al 10 jaar zorgelijke bevindingen zijn vastgesteld over de toestand in de gevangenis, en dat het Land steeds heeft beloofd aanbevelingen op te volgen maar dat niet heeft gedaan.

De uitkomst van de door de rechter gemaakte belangenafweging heeft geleid tot het treffen van voorzieningen

  • Om de diensten van de bewaarders weer voldoende bemand te krijgen: zes bewaarders per dienst en diensten van niet langer dan acht uur
  • Om de bewaarders de nodige opleiding te laten volgen
  • Om voor te beginnen met een opleidingsprogramma, eerst voor de jongvolwassenen onder de inmates en daarna voor de rest van de inmates;
  • Om inmates tijdig op de hoogte te stellen van de datum van hun vrijlating
  • Om te zorgen voor een publieke telefoon, wasmachine en boeken in de gevangenis
  • Om te zorgen dat een tandarts regelmatig de gevangenis bezoekt
  • Om te zorgen dat de kosten van specialistische medische zorg waarvoor een doorverwijzing is gegeven, worden vergoed
  • Om advocaten weer toe te laten tot de inmates op donderdag en bezoek vooraf te laten aankondigen met een uur.

Afgewezen zijn, om verschillende redenen, vorderingen met betrekking tot schorsing van de directeur, het Politiebureau, celdoorzoekingen, twee-op-een-cel, scheiden van gedetineerden, arbeid voor vrouwen en een strafkorting van 10%.

Download hier het vonnis.

30 March 2017
Oratie mr. Gerard Lewin: Leve de meeprocederende rechter!

Willemstad - Mr. Gerard Lewin is benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, met als leeropdracht "privaatrecht, in het bijzonder burgerlijk procesrecht". Donderdag 6 april houdt hij om 20:00 uur een oratie in de aula van de UoC. Entree is gratis. Dresscode is Business Suit.

Download hier de uitnodiging.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN