Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

24 May 2017
Presentatie Jaarverslag 2016 Hof van Justitie

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna het Hof) heeft op woensdag 24 mei 2017 zijn Jaarverslag 2016 aan de pers gepresenteerd. Op de vestiging Curaçao was president mr. Eunice Saleh aanwezig samen met vicepresident van de vestigingen Curaçao en Bonaire, mr. Mauritsz de Kort, directeur van het Bedrijfsbureau Coryse Barendregt, MSc., BBA en persrechter mr. Sigmar Carmelia. Samen hebben zij uitleg gegeven over de gebeurtenissen van het voorgaande jaar en hebben zij vragen van de pers beantwoord. 

Missie en visie
Het Jaarverslag 2016 heeft het thema ‘Visie’ gekregen, refererend aan het visietraject van het Hof dat in dat jaar is afgerond met als resultaat de formulering van een missie en visie voor de jaren 2017 tot 2021. De missie benadrukt dat het Hof de rechtstaat dient met onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De visie van het Hof bevat verschillende kernwaarden die zijn vertaald in centrale doelen voor de komende vijf jaar. De missie en de visie van het Hof zijn tot stand gekomen door middel van input van de gehele organisatie (bottom up), zodat er een breed draagvlak is. Om de missie en visie te kunnen realiseren is sterk leiderschap nodig. Daarom is aandacht besteed aan het verstevigen van de basis voor sterk leiderschap in de toekomst. Zo is begonnen met het kweken van eigen rechters voor toekomstige manegementfuncties. Een voorbeeld daarvan was de training Management Development waar een aantal rechters, dat al in management positie zit of een functie in een leidinggevende positie ambieert, aan hebben deelgenomen. Ook is op vestiging niveau gewerkt aan versterking van leiderschap door middel van coaching trajecten voor afdelingshoofden.

Kwaliteit van de rechtspraak
De kerntaak van het Hof is de rechtspraak. Er is ook in 2016 geïnvesteerd om kwalitatief goede en onpartijdige rechtspraak te blijven garanderen. Dat het Hof op de goede weg zit, blijkt uit de positieve bevindingen van de evaluatie van de Justitiële Rijkswetten in 2015. In 2016 waren er verschillende activiteiten om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen en waar nodig te verhogen. Dit kwam tot uiting in onder andere regelmatige jurisprudentiebesprekingen van rechters en de juridische ondersteuning, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook zijn weer de nodige juridisch inhoudelijke cursussen verzorgd, gegeven door zowel lokale als uit Nederland afkomstige docenten.

Belastingrechtspraak
In 2016 is de professionaliteit van de belastingrechtspraak verhoogd. Sinds 30 april 2016 is op alle eilanden hoger beroep in belastingzaken mogelijk. Gelijkertijd is ook de organisatie van de belastingrechtspraak gewijzigd. Per 1 juli 2016 is het mogelijk om beroep in cassatie in te dienen. De frequentie van zittingen is op alle eilanden verhoogd, waardoor een behoorlijk deel van achterstanden zijn weggewerkt. 

Caribisering
Al enige jaren is het beleid van het Hof gericht op het aantrekken van meer lokale rechters. In 2016 zijn twee landskinderen (uit Aruba en Curaçao) aan hun opleiding tot rechter begonnen, beide in Aruba. In totaal zijn daarmee zes opleidingsplaatsen ingevuld.

Mediation naast Rechtspraak (MnR)
Per 1 januari 2017 is het op de vestiging Curaçao mogelijk dat partijen door de rechter worden doorverwezen naar Mediation om buiten de zittingszaal tot een oplossing te komen van hun geschil. Het Hof heeft in het MnR traject dus een doorverwijs functie. Eerst voert een lid van het Mediation team van het Hof een intake gesprek met partijen en daarna volgt doorverwijzing naar een externe, onafhnakelijke mediator. De voorbereidingen hiervoor zijn al in 2016 begonnen met interne voorlichtingen en trainingen. Per oktober van dit jaar zal dit ook mogelijk zijn in Aruba.

Financiën
Het Hof heeft net als in 2015 een positief resultaat behaald. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de lagere personeelskosten, dit was ook in het voorgaande jaar het geval. Deze kosten zijn lager uitgevallen omdat niet alle vacatures konden worden opgevuld en door lagere pensioenkosten als gevolg van de wijzigingen in de pensioenregeling, uitgevoerd door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). 

De financiering van het Hof is gebaseerd op de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Rijksbesluit Financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De vier landen binnen het Koninkrijk waarvoor het Hof de rechtszaken behandelt, financieren gezamenlijk het Hof.

Zaaksaantallen
In 2016 was de totale instroom van zaken in eerste aanleg in het gehele Hof op alle rechtsgebieden 37.510. Dit was in het jaar daarvoor nog 36.188. De totale uitstroom van zaken was 35.697. In 2015 was de uitstroom 35.070. De instroom van zaken is in 2016 gemiddeld met 4% gestegen ten opzichte van 2015. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de forse stijging op Bonaire (+37%) en lichte stijging op Curaçao (+8%) en Sint Maarten (+6%).

De registratie van hoger beroep zaken gebeurt centraal op Curaçao. De instroom van hoger beroep zaken is op totaalniveau toegenomen met circa 3%, van 788 in 2015 naar 811 in 2016. De uitstroom van hoger beroepszaken vertoont een lichte daling van -6% voornamelijk bij hoger beroep in civiele zaken. In 2016 was de uitstroom 752 tegenover 801 in het jaar daarvoor.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016

24 May 2017

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN