kort geding luchtkwaliteit

Bij vonnis van vandaag heeft het gerecht in eerste aanleg te Curaçao uitspraak gedaan in het kort geding van Clean Air Foundation en 39 burgers als eisers tegen het Land Curaçao als gedaagde.

Het kort geding draaide om de vraag welke normen voor luchtkwaliteit door het Land moeten worden gehanteerd. Het ging om de maximumwaarden voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) benedenwinds de raffinaderij ter hoogte van Kas Chikitu.

Het gerecht oordeelde dat het Land zich moet houden aan de eerder in een bodemprocedure tegen het Land uitgesproken veroordeling om de normen van de World Health Organization te hanteren, of althans door het Land vast te stellen deugdelijke alternatieve normen. De in 2020 in een ministeriele regeling ingevoerde normen zijn volgens het gerecht geen deugdelijk alternatief voor de WHO-normen zoals in het eerdere vonnis bedoeld. De regeling is gebrekkig als wettelijke basis, biedt onvoldoende waarborgen, en het daarin opgenomen normenstelsel zou opnieuw kunnen leiden tot een onrechtmatige inbreuk op het grondrecht van artikel 8 EVRM waarvan - zoals in de bodemprocedure is vastgesteld - jarenlang sprake is geweest.

In het kort geding is geoordeeld en beslist dat het Land bij de uitvoering van de veroordeling in de bodemprocedure bij de huidige stand van de wetgeving geen overschrijding van de WHO-normen mag toestaan en niet kan volstaan met oplegging en handhaving van de normen uit de ministeriële regeling.

De andere vorderingen van de eisers, waaronder de vordering om het Land te bevelen wettelijke normen vast te stellen voor broeikasgassen (CO2), werden afgewezen.

 

24 May 2017
Presentatie Jaarverslag 2016 Hof van Justitie

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna het Hof) heeft op woensdag 24 mei 2017 zijn Jaarverslag 2016 aan de pers gepresenteerd. Op de vestiging Curaçao was president mr. Eunice Saleh aanwezig samen met vicepresident van de vestigingen Curaçao en Bonaire, mr. Mauritsz de Kort, directeur van het Bedrijfsbureau Coryse Barendregt, MSc., BBA en persrechter mr. Sigmar Carmelia. Samen hebben zij uitleg gegeven over de gebeurtenissen van het voorgaande jaar en hebben zij vragen van de pers beantwoord. 

Missie en visie
Het Jaarverslag 2016 heeft het thema ‘Visie’ gekregen, refererend aan het visietraject van het Hof dat in dat jaar is afgerond met als resultaat de formulering van een missie en visie voor de jaren 2017 tot 2021. De missie benadrukt dat het Hof de rechtstaat dient met onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De visie van het Hof bevat verschillende kernwaarden die zijn vertaald in centrale doelen voor de komende vijf jaar. De missie en de visie van het Hof zijn tot stand gekomen door middel van input van de gehele organisatie (bottom up), zodat er een breed draagvlak is. Om de missie en visie te kunnen realiseren is sterk leiderschap nodig. Daarom is aandacht besteed aan het verstevigen van de basis voor sterk leiderschap in de toekomst. Zo is begonnen met het kweken van eigen rechters voor toekomstige manegementfuncties. Een voorbeeld daarvan was de training Management Development waar een aantal rechters, dat al in management positie zit of een functie in een leidinggevende positie ambieert, aan hebben deelgenomen. Ook is op vestiging niveau gewerkt aan versterking van leiderschap door middel van coaching trajecten voor afdelingshoofden.

Kwaliteit van de rechtspraak
De kerntaak van het Hof is de rechtspraak. Er is ook in 2016 geïnvesteerd om kwalitatief goede en onpartijdige rechtspraak te blijven garanderen. Dat het Hof op de goede weg zit, blijkt uit de positieve bevindingen van de evaluatie van de Justitiële Rijkswetten in 2015. In 2016 waren er verschillende activiteiten om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen en waar nodig te verhogen. Dit kwam tot uiting in onder andere regelmatige jurisprudentiebesprekingen van rechters en de juridische ondersteuning, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook zijn weer de nodige juridisch inhoudelijke cursussen verzorgd, gegeven door zowel lokale als uit Nederland afkomstige docenten.

Belastingrechtspraak
In 2016 is de professionaliteit van de belastingrechtspraak verhoogd. Sinds 30 april 2016 is op alle eilanden hoger beroep in belastingzaken mogelijk. Gelijkertijd is ook de organisatie van de belastingrechtspraak gewijzigd. Per 1 juli 2016 is het mogelijk om beroep in cassatie in te dienen. De frequentie van zittingen is op alle eilanden verhoogd, waardoor een behoorlijk deel van achterstanden zijn weggewerkt. 

Caribisering
Al enige jaren is het beleid van het Hof gericht op het aantrekken van meer lokale rechters. In 2016 zijn twee landskinderen (uit Aruba en Curaçao) aan hun opleiding tot rechter begonnen, beide in Aruba. In totaal zijn daarmee zes opleidingsplaatsen ingevuld.

Mediation naast Rechtspraak (MnR)
Per 1 januari 2017 is het op de vestiging Curaçao mogelijk dat partijen door de rechter worden doorverwezen naar Mediation om buiten de zittingszaal tot een oplossing te komen van hun geschil. Het Hof heeft in het MnR traject dus een doorverwijs functie. Eerst voert een lid van het Mediation team van het Hof een intake gesprek met partijen en daarna volgt doorverwijzing naar een externe, onafhnakelijke mediator. De voorbereidingen hiervoor zijn al in 2016 begonnen met interne voorlichtingen en trainingen. Per oktober van dit jaar zal dit ook mogelijk zijn in Aruba.

Financiën
Het Hof heeft net als in 2015 een positief resultaat behaald. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door de lagere personeelskosten, dit was ook in het voorgaande jaar het geval. Deze kosten zijn lager uitgevallen omdat niet alle vacatures konden worden opgevuld en door lagere pensioenkosten als gevolg van de wijzigingen in de pensioenregeling, uitgevoerd door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). 

De financiering van het Hof is gebaseerd op de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Rijksbesluit Financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De vier landen binnen het Koninkrijk waarvoor het Hof de rechtszaken behandelt, financieren gezamenlijk het Hof.

Zaaksaantallen
In 2016 was de totale instroom van zaken in eerste aanleg in het gehele Hof op alle rechtsgebieden 37.510. Dit was in het jaar daarvoor nog 36.188. De totale uitstroom van zaken was 35.697. In 2015 was de uitstroom 35.070. De instroom van zaken is in 2016 gemiddeld met 4% gestegen ten opzichte van 2015. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de forse stijging op Bonaire (+37%) en lichte stijging op Curaçao (+8%) en Sint Maarten (+6%).

De registratie van hoger beroep zaken gebeurt centraal op Curaçao. De instroom van hoger beroep zaken is op totaalniveau toegenomen met circa 3%, van 788 in 2015 naar 811 in 2016. De uitstroom van hoger beroepszaken vertoont een lichte daling van -6% voornamelijk bij hoger beroep in civiele zaken. In 2016 was de uitstroom 752 tegenover 801 in het jaar daarvoor.

Bekijk hier het Jaarverslag 2016

24 May 2017

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN