kort geding luchtkwaliteit

Bij vonnis van vandaag heeft het gerecht in eerste aanleg te Curaçao uitspraak gedaan in het kort geding van Clean Air Foundation en 39 burgers als eisers tegen het Land Curaçao als gedaagde.

Het kort geding draaide om de vraag welke normen voor luchtkwaliteit door het Land moeten worden gehanteerd. Het ging om de maximumwaarden voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) benedenwinds de raffinaderij ter hoogte van Kas Chikitu.

Het gerecht oordeelde dat het Land zich moet houden aan de eerder in een bodemprocedure tegen het Land uitgesproken veroordeling om de normen van de World Health Organization te hanteren, of althans door het Land vast te stellen deugdelijke alternatieve normen. De in 2020 in een ministeriele regeling ingevoerde normen zijn volgens het gerecht geen deugdelijk alternatief voor de WHO-normen zoals in het eerdere vonnis bedoeld. De regeling is gebrekkig als wettelijke basis, biedt onvoldoende waarborgen, en het daarin opgenomen normenstelsel zou opnieuw kunnen leiden tot een onrechtmatige inbreuk op het grondrecht van artikel 8 EVRM waarvan - zoals in de bodemprocedure is vastgesteld - jarenlang sprake is geweest.

In het kort geding is geoordeeld en beslist dat het Land bij de uitvoering van de veroordeling in de bodemprocedure bij de huidige stand van de wetgeving geen overschrijding van de WHO-normen mag toestaan en niet kan volstaan met oplegging en handhaving van de normen uit de ministeriële regeling.

De andere vorderingen van de eisers, waaronder de vordering om het Land te bevelen wettelijke normen vast te stellen voor broeikasgassen (CO2), werden afgewezen.

 

20 September 2019
Toespraak president Hof van Justitie ter ere installatie mrs. Van Lieshout, Van Gink, Nootenboom, Eskes, Martijn, Geurts en Lasten

Vrijdag 20 september zijn mrs. Van Lieshout, Van Gink, Nootenboom, Eskes, Martijn, Geurts en Lasten tijdens een bijzondere zitting voorgesteld aan het publiek. Meesters Lasten en Martijn zijn rechters uit lokale bodem. U kunt hier de toespraak van president mr. Eunice Saleh ter ere van de installatie lezen.  

19 September 2019
Vlaggen gerechtsgebouwen Hof halfstok ter nagedachtenis doodgeschoten advocaat

Vandaag hangt bij de gerechtsgebouwen te Aruba, Curacao en Sint Maarten net als in Nederland, de vlag half stok. Het Hof geeft hiermee gehoor aan de oproep van de advocatuur in Nederland om de woensdag jongstleden in Amsterdam doodgeschoten advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum te herdenken. De brute aanslag heeft ook binnen de organisaties van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een diepe indruk gemaakt.

Dat advocaten, officieren van justitie en rechters hun werk in vrijheid en veiligheid moeten kunnen doen is een universele waarde. Schending daarvan vormt een ondermijning van de rechtsstaat zoals we die binnen het Koninkrijk der Nederlanden kennen. Het Hof betoont op deze wijze allereerst zijn medeleven met de nabestaanden van mr. Wiersum. Daarnaast wil het hiermee ook zijn verbondenheid met de rechterlijke organisaties in Nederland tot uiting brengen. Zeker in een situatie als deze is het van groot belang dat wij elkaar steunen in dat wat wezenlijk is voor onze samenlevingen.

Het Hof wenst mr. Wiersums gezin, familie, vrienden en collega’s veel sterkte met dit verlies.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN