19 June 2020
Oordeel Gerecht: Gevangenen niet ontvankelijk

Philipsburg –  Op 19 juni 2020 heeft het Gerecht in eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak van de gedetineerden versus Land Sint Maarten en de minister van Justitie.

De gedetineerden hebben het Gerecht verzocht het Land Sint Maarten veroordelen tot het overbrengen van de gedetineerden naar gevangenissen in Nederland. Tot het moment dat de Point Blanche-gevangenis voldoet aan de normen voor een veilige en beveiligde gevangenisinrichting.

De Gerecht oordeelt dat de vorderingen van de gedetineerden niet ontvankelijk zijn. Op grond van het burgerlijk recht kan de minister van Justitie niet worden gedagvaard. Met betrekking tot Land Sint Maarten constateert het Gerecht dat de uitvoering van de vorderingen van de gedetineerden niet kan worden uitgevoerd door Country Sint Maarten zonder medewerking van Nederland. Nederland maakt echter geen deel uit van deze procedure en de gedetineerden hebben niet bewezen dat Nederland bereid is het vonnis na te leven. Evenmin hebben zij bewezen dat Land Sint Maarten Nederland kan dwingen zich te houden aan een uitspraak waarin de vorderingen worden toegewezen. Dit betekent dat de toekenning van de vorderingen van de gedetineerden zinloos zou zijn. Daarom heeft het Hof besloten dat de vorderingen tegen Land Sint Maarten ook niet ontvankelijk zijn.

Lees het vonnis hier

12 June 2020
Jaarverslag 2019 Hof van Justitie: 150 Jaar Hof

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft vandaag zijn Jaarverslag van 2019 aan het publiek gepresenteerd. In 2019 heeft het Hof feestelijk stilgestaan bij zijn 150 jarig bestaan als een van de oudste instituties binnen het Koninkrijk. Daarom heeft het jaarverslag het passende thema 150 Jaar Hof meegekregen. Net als voorgaande jaren is het digitale jaarverslag interactief opgemaakt met interviews, uitspraken en informatiefilmpjes.

150 Jaar Hof
Het Hof van Justitie is al 150 jaar in het prachtige Stadhuis aan het Wilhelminaplein 4 op Curaçao gevestigd. Met de tijd heeft het nog een bijnaam bijgekregen: 21 Trapi. Refererend naar de 21 treden die naar het gerechtsgebouw leiden. In het jaarverslag blikt het Hof terug naar het ontstaan in 1869 toen na klachten van Gouverneur De Rouville over de rechtspraak op de eilanden het Hof werd opgericht. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het Symposium ter ere van het 150 jarig bestaan van het Hof. Wie het symposium heeft gemist kan de toespraken van de sprekers in het jaarverslag lezen.

De rechtspraak
De organisatie van het Hof heeft de rechtsstaat in 2019 gediend met 43 rechters en 136 medewerkers werkzaam in de ondersteuning.

Zaaksaantallen
In 2019 zijn 39.189 zaken in eerste aanleg ingestroomd, een lichte stijging van 5% ten opzichte van 2018. De hoogste toename is bij het rechtsgebied bestuursrecht, die met 2.301 zaken 24% meer instroom had dan het jaar ervoor. De Lar-zaken, oftewel Landsverordening administratieve rechtspraak, zijn verdubbeld en er was een toename te zien in de vreemdelingen zaken door de economische en politieke situatie in Venezuela.

Er zijn 38.903 zaken afgehandeld, 4% meer dan het jaar daarvoor. Ook hier is de grootste toename bij het rechtsgebied bestuurszaken met 19%. De toename is voornamelijk bij de vestigingen Aruba en Curaçao te zien.

De totale instroom van hoger beroepzaken in 2019 bedraagt 1.327 zaken, dit is een lichte daling van 2% afgezet  tegen de instroom in 2018. De grootste afname is zichtbaar bij de instroom van civiele zaken, arbeidszaken en kortgedingen. De uitstroom van hoger beroepzaken bedraagt 1.123 zaken, dat is een toename van 20% ten opzichte van 2018.

Geen strafzaken teruggewezen naar Hof
Met trots vermeldt het Hof dat de Hoge Raad in 2019 geen strafzaken heeft vernietigd of teruggewezen naar het Hof. De Hoge Raad heeft zich gebogen over in totaal 33 zogeheten ‘Caribische strafzaken’ waarin het Hof vonnis had gewezen.

Caribisering
In 2019 waren er drie rechters in opleiding bij het Hof. Twee daarvan, Kimberly Lasten en Angeline Martijn, hebben hun opleiding in 2019 met succes afgerond en zijn benoemd tot lid van het Hof, met standplaats Curaçao. In september 2019 zijn zij geïnstalleerd. Jane Jansen, ook een lokale rechter op Aruba, heeft reeds in 2018 haar opleiding afgerond en is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot lid van het Hof, met standplaats Aruba. Mr. Jansen is in februari 2019 geïnstalleerd. Eén rechterlijke ambtenaar in opleiding (raio) is nog in opleiding en in januari 2020 is een nieuwe raio uit Bonaire met de opleiding begonnen.

Huisvesting
Op alle vestigingen heeft het Hof uitdagingen gehad met de huisvesting. Door de problemen in het verouderde Stadhuis in Curaçao eist de huisvesting veel aandacht. Een deel van het personeel is tijdelijk gehuisvest in een ander pand, dat de nodige logistieke uitdagingen met zich meebrengt. In 2019 zijn de eerste stappen genomen om het Hof tijdelijk naar een ander pand te verhuizen zodat het Stadhuis gerenoveerd kan worden.

De vestiging Sint Maarten, gevestigd in het iconische Courthouse, heeft in 2019 onderzoek gedaan naar hoe de panden van het Gerecht orkaanbestendig en optimaal voor de rechtspraak gemaakt kunnen worden.

Op Bonaire is het Hof al geruime tijd op zoek naar een geschikter pand. Er zijn twee panden die voldoen aan de functionele eisen. Onderzoek moet uitwijzen welk pand het meest geschikt is.

In Aruba zijn door de president van het Hof en de minister van Justitie een bruikleenovereenkomst en lastgevingsovereenkomst voor het gerechtsgebouw getekend. Hierin worden de wederzijdse rechten en plichten van het Hof en het Land Aruba geformaliseerd.

Financiën
Het Hof heeft over 2019 een positief resultaat behaald van f 147.000. Dit resultaat wordt mede veroorzaakt door incidentele baten van f 97.000 die niet voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering. De incidentele baten en lasten hebben betrekking op verschillende posten uit voorgaande jaren. Het resultaat van het Hof uit de reguliere bedrijfsvoering is f 50.000. Dit is een bijzonder positief resultaat omdat het Hof een bezuinigingsopgave had in 2019 van circa f 1.5 miljoen (ruim 4%). Het bestuur heeft een streng bezuinigingsbeleid gevoerd op de kosten om deze opgave te halen. Dat is grotendeels gelukt en daarmee zijn (of lijken) de grenzen van bezuinigingen en nog efficiënter werken wel bereikt.

Lees het jaarverslag digitaal
Het Hof gaat ook mee met de digitale tijd en heeft dit jaar het Jaarverslag digitaal aan de ministers aangeboden. Bekijk het makkelijk op je telefoon of tablet door de QR code te scannen. 

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN