Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

19 June 2020
Oordeel Gerecht: Gevangenen niet ontvankelijk

Philipsburg –  Op 19 juni 2020 heeft het Gerecht in eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak van de gedetineerden versus Land Sint Maarten en de minister van Justitie.

De gedetineerden hebben het Gerecht verzocht het Land Sint Maarten veroordelen tot het overbrengen van de gedetineerden naar gevangenissen in Nederland. Tot het moment dat de Point Blanche-gevangenis voldoet aan de normen voor een veilige en beveiligde gevangenisinrichting.

De Gerecht oordeelt dat de vorderingen van de gedetineerden niet ontvankelijk zijn. Op grond van het burgerlijk recht kan de minister van Justitie niet worden gedagvaard. Met betrekking tot Land Sint Maarten constateert het Gerecht dat de uitvoering van de vorderingen van de gedetineerden niet kan worden uitgevoerd door Country Sint Maarten zonder medewerking van Nederland. Nederland maakt echter geen deel uit van deze procedure en de gedetineerden hebben niet bewezen dat Nederland bereid is het vonnis na te leven. Evenmin hebben zij bewezen dat Land Sint Maarten Nederland kan dwingen zich te houden aan een uitspraak waarin de vorderingen worden toegewezen. Dit betekent dat de toekenning van de vorderingen van de gedetineerden zinloos zou zijn. Daarom heeft het Hof besloten dat de vorderingen tegen Land Sint Maarten ook niet ontvankelijk zijn.

Lees het vonnis hier

12 June 2020
Jaarverslag 2019 Hof van Justitie: 150 Jaar Hof

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft vandaag zijn Jaarverslag van 2019 aan het publiek gepresenteerd. In 2019 heeft het Hof feestelijk stilgestaan bij zijn 150 jarig bestaan als een van de oudste instituties binnen het Koninkrijk. Daarom heeft het jaarverslag het passende thema 150 Jaar Hof meegekregen. Net als voorgaande jaren is het digitale jaarverslag interactief opgemaakt met interviews, uitspraken en informatiefilmpjes.

150 Jaar Hof
Het Hof van Justitie is al 150 jaar in het prachtige Stadhuis aan het Wilhelminaplein 4 op Curaçao gevestigd. Met de tijd heeft het nog een bijnaam bijgekregen: 21 Trapi. Refererend naar de 21 treden die naar het gerechtsgebouw leiden. In het jaarverslag blikt het Hof terug naar het ontstaan in 1869 toen na klachten van Gouverneur De Rouville over de rechtspraak op de eilanden het Hof werd opgericht. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het Symposium ter ere van het 150 jarig bestaan van het Hof. Wie het symposium heeft gemist kan de toespraken van de sprekers in het jaarverslag lezen.

De rechtspraak
De organisatie van het Hof heeft de rechtsstaat in 2019 gediend met 43 rechters en 136 medewerkers werkzaam in de ondersteuning.

Zaaksaantallen
In 2019 zijn 39.189 zaken in eerste aanleg ingestroomd, een lichte stijging van 5% ten opzichte van 2018. De hoogste toename is bij het rechtsgebied bestuursrecht, die met 2.301 zaken 24% meer instroom had dan het jaar ervoor. De Lar-zaken, oftewel Landsverordening administratieve rechtspraak, zijn verdubbeld en er was een toename te zien in de vreemdelingen zaken door de economische en politieke situatie in Venezuela.

Er zijn 38.903 zaken afgehandeld, 4% meer dan het jaar daarvoor. Ook hier is de grootste toename bij het rechtsgebied bestuurszaken met 19%. De toename is voornamelijk bij de vestigingen Aruba en Curaçao te zien.

De totale instroom van hoger beroepzaken in 2019 bedraagt 1.327 zaken, dit is een lichte daling van 2% afgezet  tegen de instroom in 2018. De grootste afname is zichtbaar bij de instroom van civiele zaken, arbeidszaken en kortgedingen. De uitstroom van hoger beroepzaken bedraagt 1.123 zaken, dat is een toename van 20% ten opzichte van 2018.

Geen strafzaken teruggewezen naar Hof
Met trots vermeldt het Hof dat de Hoge Raad in 2019 geen strafzaken heeft vernietigd of teruggewezen naar het Hof. De Hoge Raad heeft zich gebogen over in totaal 33 zogeheten ‘Caribische strafzaken’ waarin het Hof vonnis had gewezen.

Caribisering
In 2019 waren er drie rechters in opleiding bij het Hof. Twee daarvan, Kimberly Lasten en Angeline Martijn, hebben hun opleiding in 2019 met succes afgerond en zijn benoemd tot lid van het Hof, met standplaats Curaçao. In september 2019 zijn zij geïnstalleerd. Jane Jansen, ook een lokale rechter op Aruba, heeft reeds in 2018 haar opleiding afgerond en is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot lid van het Hof, met standplaats Aruba. Mr. Jansen is in februari 2019 geïnstalleerd. Eén rechterlijke ambtenaar in opleiding (raio) is nog in opleiding en in januari 2020 is een nieuwe raio uit Bonaire met de opleiding begonnen.

Huisvesting
Op alle vestigingen heeft het Hof uitdagingen gehad met de huisvesting. Door de problemen in het verouderde Stadhuis in Curaçao eist de huisvesting veel aandacht. Een deel van het personeel is tijdelijk gehuisvest in een ander pand, dat de nodige logistieke uitdagingen met zich meebrengt. In 2019 zijn de eerste stappen genomen om het Hof tijdelijk naar een ander pand te verhuizen zodat het Stadhuis gerenoveerd kan worden.

De vestiging Sint Maarten, gevestigd in het iconische Courthouse, heeft in 2019 onderzoek gedaan naar hoe de panden van het Gerecht orkaanbestendig en optimaal voor de rechtspraak gemaakt kunnen worden.

Op Bonaire is het Hof al geruime tijd op zoek naar een geschikter pand. Er zijn twee panden die voldoen aan de functionele eisen. Onderzoek moet uitwijzen welk pand het meest geschikt is.

In Aruba zijn door de president van het Hof en de minister van Justitie een bruikleenovereenkomst en lastgevingsovereenkomst voor het gerechtsgebouw getekend. Hierin worden de wederzijdse rechten en plichten van het Hof en het Land Aruba geformaliseerd.

Financiën
Het Hof heeft over 2019 een positief resultaat behaald van f 147.000. Dit resultaat wordt mede veroorzaakt door incidentele baten van f 97.000 die niet voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering. De incidentele baten en lasten hebben betrekking op verschillende posten uit voorgaande jaren. Het resultaat van het Hof uit de reguliere bedrijfsvoering is f 50.000. Dit is een bijzonder positief resultaat omdat het Hof een bezuinigingsopgave had in 2019 van circa f 1.5 miljoen (ruim 4%). Het bestuur heeft een streng bezuinigingsbeleid gevoerd op de kosten om deze opgave te halen. Dat is grotendeels gelukt en daarmee zijn (of lijken) de grenzen van bezuinigingen en nog efficiënter werken wel bereikt.

Lees het jaarverslag digitaal
Het Hof gaat ook mee met de digitale tijd en heeft dit jaar het Jaarverslag digitaal aan de ministers aangeboden. Bekijk het makkelijk op je telefoon of tablet door de QR code te scannen. 

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN