kort geding luchtkwaliteit

Bij vonnis van vandaag heeft het gerecht in eerste aanleg te Curaçao uitspraak gedaan in het kort geding van Clean Air Foundation en 39 burgers als eisers tegen het Land Curaçao als gedaagde.

Het kort geding draaide om de vraag welke normen voor luchtkwaliteit door het Land moeten worden gehanteerd. Het ging om de maximumwaarden voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) benedenwinds de raffinaderij ter hoogte van Kas Chikitu.

Het gerecht oordeelde dat het Land zich moet houden aan de eerder in een bodemprocedure tegen het Land uitgesproken veroordeling om de normen van de World Health Organization te hanteren, of althans door het Land vast te stellen deugdelijke alternatieve normen. De in 2020 in een ministeriele regeling ingevoerde normen zijn volgens het gerecht geen deugdelijk alternatief voor de WHO-normen zoals in het eerdere vonnis bedoeld. De regeling is gebrekkig als wettelijke basis, biedt onvoldoende waarborgen, en het daarin opgenomen normenstelsel zou opnieuw kunnen leiden tot een onrechtmatige inbreuk op het grondrecht van artikel 8 EVRM waarvan - zoals in de bodemprocedure is vastgesteld - jarenlang sprake is geweest.

In het kort geding is geoordeeld en beslist dat het Land bij de uitvoering van de veroordeling in de bodemprocedure bij de huidige stand van de wetgeving geen overschrijding van de WHO-normen mag toestaan en niet kan volstaan met oplegging en handhaving van de normen uit de ministeriële regeling.

De andere vorderingen van de eisers, waaronder de vordering om het Land te bevelen wettelijke normen vast te stellen voor broeikasgassen (CO2), werden afgewezen.

 

26 March 2021
Onderzoek FOGO. Opdrachtgever tot de brand in het belastingkantoor veroordeeld

Vandaag heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao de 49-jarige S.F. veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren voor onder meer zijn betrokkenheid bij de brand in het belastingkantoor aan de Regentesselaan te Willemstad op 22 augustus 2019. Daarnaast is S.F. verantwoordelijk gehouden voor gewoontewitwassen, voor diefstal en voor heling. De straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie.

In oktober 2020 had het Gerecht al een van de uitvoerders van de geruchtmakende brandstichting in het belastingkantoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren.

Het bewijs in de zaak tegen de eerder genoemde S.F. bestaat onder meer uit een aangifte van brandstichting, het resultaat van technisch onderzoek, belastende verklaringen van de uitvoerders van de brandstichting, en het resultaat van telefoontaps. Een van die afgeluisterde telefoongesprekken vond plaats kort nadat een uitvoerder van de brandstichting was aangehouden. S.F. vraagt of ‘de man al iets heeft gezegd.’ Zijn gesprekspartner zegt daarop dat S.F. ‘een groot probleem zal hebben als hij praat.’ S.F. zegt vervolgens: ‘jullie hebben de naam van de man. Doe iets zodat hij niets verklaart.’ Op basis van deze bewijsmiddelen heeft het Gerecht vandaag vastgesteld dat S.F. opdracht heeft gegeven tot het stichten van brand in het belastingkantoor, en dat S.F. aan de uitvoerders van die brand een geldbedrag als beloning in het vooruitzicht had gesteld.

De politie heeft ook de financiële handel en wandel van S.F. onderzocht. Daarbij is vastgesteld dat S.F. over een reeks van jaren een groot deel van de omzet van zijn besloten vennootschap, die een bouwbedrijf exploiteert, aan het bedrijfsvermogen heeft onttrokken en contant op eigen privé rekeningen heeft gestort. Het Gerecht overweegt dat S.F. daarmee de belastingwetten heeft overtreden en dat een omvangrijk bedrag aan inkomstenbelasting en winstbelasting ten onrechte niet is geheven. S.F. heeft dit bedrag voor zichzelf aangewend en heeft zich op die manier schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Bij een zoeking op het adres van S.F. is vastgesteld dat er buiten de meters om stroom en water werd afgetapt, en is een gestolen goed (een trilplaat) aangetroffen. Dat leidt ten slotte tot veroordelingen voor diefstal en heling.

Het Gerecht overweegt dat de brandstichting in het kantoor van de belastingdienst grote schade en commotie heeft veroorzaakt. Een goed functionerende belastingdienst is van vitale betekenis voor een land, en tot op de dag van vandaag wordt de belastingdienst door de brand ernstig belemmerd in haar taakuitoefening. Dat raakt het budget van het Land en veroorzaakt schade die moet worden gedragen door het Land en al zijn inwoners. S.F. heeft de rechtsorde van Curaçao daarmee ernstig geschokt. Dat rechtvaardigt de bijzonder hoge straf die het Gerecht aan S.F. heeft opgelegd.

De uitspraak zal binnenkort worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl 

19 March 2021
Lagere gevangenisstraffen in hoger beroep

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 20-jarige man R.A. H., zijn 23-jarige broer J.N. H. en hun 23-jarige medeverdachte R.S.T.A. P., alle drie afkomstig uit Curaçao, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor onder meer hun aandeel in de zaak ‘KARKO’.

Aan de Kaya Karko 7 viel in de maand mei van 2019 na een gewelddadige beroving op twee bewoners van het aldaar gelegen appartementencomplex een dodelijk slachtoffer, te weten de 53-jarige R.W. M., afkomstig uit Nederland, eveneens bewoner van bedoeld complex. Op hem werd een kogel afgevuurd door J.N. H., terwijl eerstgenoemde probeerde met een machete de drie verdachten weg te houden van het hekwerk achter zijn voordeur, toen zij dat hek trachtten te forceren met een koevoet.

De verdachten werden naast dit feit ook nog veroordeeld voor andere berovingen en verboden vuurwapenbezit. Zij hebben zich aan zeer ernstige feiten schuldig gemaakt volgens het Hof. Het Hof komt echter tot lagere straffen dan de eerste rechter. Het Hof overweegt allereerst in alle drie de zaken dat de opgelegde en in hoger beroep opnieuw geëiste gevangenisstraffen van 25 en 20 jaar op zichzelf gerechtvaardigd zijn gelet op de aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten.

Niettemin heeft het Hof aanleiding gezien om de op te leggen straffen te matigen. Het Hof is daartoe overgegaan op grond van de jonge leeftijd van de verdachten, die ten tijde van het plegen van de feiten slechts 18 en 21 jaar bedroeg. Voorts heeft meegewogen dat R.A. H. en R.S.T.A. P. over de zeer ernstige gebeurtenissen van mei 2019 opening van zaken hebben gegeven. Het Hof leidt daaruit af dat bij deze verdachten in zoverre enig verantwoordelijkheidsbesef en inzicht in het laakbare van hun gedrag bestaat. Aan hen beiden heeft het Hof 14 jaar gevangenisstraf opgelegd en J.N. H. is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om cassatieberoep bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

De uitspraken zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2021:68&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aOGHACMB%3a2021%3a68

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2021:69&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aOGHACMB%3a2021%3a69

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2021:70&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aOGHACMB%3a2021%3a70

 

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN