Update 2 april 2020

Welke zijn de urgente zaken?

En hoe verder met lopende en nieuwe zaken?

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de daaronder ressorterende gerechten in eerste aanleg van Aruba, van Curaçao, van Sint Maarten en van de BES-eilanden, zijn beperkt bereikbaar in verband met het verminderen van de risico’s van verspreiding van het coronavirus. Dit betekent dat de behandeling van rechtszaken in ieder geval niet door zal gaan tot nader order. Er geldt een uitzondering voor urgente zaken en voor enkele lopende zaken

Urgente zaken kunnen niet wachten omdat dat raakt aan de rechten van rechtzoekenden en verdachten, bijvoorbeeld omdat een termijn verloopt waarbinnen de rechter moet oordelen. Hier volgt een overzicht van die urgente zaken. Ook krijgt u informatie over de voortgang van de overige, niet urgente, zaken.

Twijfelt u na het lezen nog of uw zaak doorgaat of niet, bel dan uw advocaat, zaakwaarnemer of andere rechtshulpverlener of - als u die niet heeft -  e-mail,  of bel het desbetreffende gerecht dat uw zaak behandelt, en in geval van hoger beroep, het gerecht waar u het hoger beroep heeft ingediend. De contactinformatie per gerecht treft u hiernaast aan.

Voor actuele informatie raadpleeg de Facebookpagina van het desbetreffende gerecht! De links naar de Facebookpagina's treft u hiernaast aan.

Bestuursrechtzaken (Lar en War zaken) 

Eerste aanleg

Voor bestuursrechtzaken geldt dat alleen de voorlopige voorzieningen (alleen in geval van ‘superspoed’) doorgaan. Of een zaak “superspoed” is wordt bepaald door de rechter. Van het desbetreffende gerecht zullen de partijen vernemen of er toch een fysieke behandeling zal plaatsvinden of dat de behandeling anderszins (via video-conference, telefonisch horen of schriftelijk) gebeurt.

De behandeling van alle overige bestuursrechtzaken zijn aangehouden en over de nieuwe datum krijgen partijen bericht van het gerecht waar de zaak is ingediend.

Met uitzondering van Sint Maarten geldt dat in nieuwe zaken en in alle lopende zaken waarin processtukken nog ingediend moeten worden, de verzoekschriften en overige processtukken per e-mail van het desbetreffende gerecht worden ingediend.

Aruba
Voor de vreemdelingenbewaring in Aruba (horen door de rechter-commissaris) geldt verder dat deze vreemdelingen binnen de termijn zullen worden gehoord.

Sint Maarten
Het gerecht zal nadere instructies communiceren over de wijze van indiening van nieuwe zaken en van processtukken in lopende zaken en de verdere afhandeling ervan.

Hoger beroep

De zaken in hoger beroep die in maart 2020 zouden worden behandeld, zijn tot nader order aangehouden.

Met uitzondering van Sint Maarten geldt dat beroepschriften en andere processtukken kunnen worden gestuurd per e-mail van het gerecht waar de zaak in eerste aanleg diende.

Sint Maarten
Het gerecht zal nadere instructies communiceren over de wijze van indiening van beroepschriften  en van processtukken in lopende zaken.
 

Civiele zaken 

Eerste aanleg:

Bij kort gedingen en arbeidszaken (ontbinding) bepaalt de rechter of de (hoor)zitting moet doorgaan (alleen in geval van superspoed) of dat deze worden aangehouden (dan komt er nog geen beslissing). Als toch een zitting volgt, wordt die bij voorkeur digitaal (via videoconferencing of schriftelijk per e-mail) of via telefonisch horen gedaan.

Beslagrekwesten zullen schriftelijk behandeld worden conform de daarvoor geldende termijnen.

Voor insolventiezaken geldt dat faillissements- en surseance verzoeken en voorlopige voorzieningen als urgent worden beschouwd en in principe doorgaan. Ook zaken over salarissen van curatoren en bewindvoerders vinden doorgang.

Ondertoezichtstellingen (OTS) worden behandeld als ze spoedeisend zijn, maar er vindt geen fysieke zitting plaats. Partijen worden zo nodig telefonisch gehoord. Voor zittingen over verlenging van de OTS geldt dat partijen worden afgebeld en dat er een overbruggingsbeslissing wordt genomen. Als het gaat om verlenging van een uithuisplaatsing, dan wordt een korte overbruggingsbeslissing genomen. Zo nodig wordt er telefonisch gehoord.

Voor zaken betreffende curatele, bewind en/of mentorschap geldt het volgende. U wordt verzocht alleen in spoedeisende zaken (bijv. spoed instellings- en ontslag- en machtigingsverzoeken) telefonisch of per e-mail contact op te nemen met het desbetreffende gerecht. In samenspraak met de rechter zal worden beoordeeld of uw zaak schriftelijk kan worden afgehandeld of op andere wijze kan worden beslist. U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van andere verzoeken de komende weken niet of slechts beperkt behandeld zullen worden.

Rolzittingen en andere behandelingen (AR/EJ/ES)

Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Tot nader order  vinden er  geen fysieke rolzittingen (noch AR noch EJ/ES) plaats.

Over de voortgang van de rolzittingen zullen de gerechten afzonderlijk communiceren.

Vonnissen en beschikkingen worden zonder publiek uitgesproken en zullen zo mogelijk gemaild (en op Curaçao ook via whatsapp) worden verstuurd. Zijn daarvoor de benodigde gegevens niet bekend, dan zullen de uitspraken per post worden verstuurd.

Over de voortgang van reeds geagendeerde behandelingen (comparities, pleidooien en getuigenverhoren) wordt u nader bericht door de griffie van het gerecht waar de zaak plaatsvindt.

Bonaire
De rolzitting (AR zaken) op 29 april  2020 gaat door en vindt schriftelijk (zoveel mogelijk per e-mail) plaats. Vanuit het Gerecht krijgen de advocaten nadere instructies.

Bent u als gedaagde opgeroepen en u heeft geen advocaat dan kunt u zich bij het gerecht melden per e-mail. Als u verkiest om naar het gerecht te gaan, dient u er rekening mee te houden dat het gerecht het aantal mensen in de zittingszaal beperkt houdt en verwacht dat iedereen de vereiste afstand houdt.

Nieuwe civiele zaken? 
Met uitzondering van Sint Maarten geldt dat alle nieuwe zaken per e-mail kunnen worden aangebracht van het desbetreffende gerecht.

Hoger beroep:

Voor civiele zaken in hoger beroep geldt hetzelfde als voor de rolzittingen in eerste aanleg, namelijk dat er geen fysieke rolzittingen zullen plaatsvinden, met dien verstande dat op de hierna genoemde data alleen uitspraken zullen worden gedaan:

  7 april: Curaçao
  7 april: Aruba
14 april: Curaçao
21 april: Aruba
28 april: Curaçao

Vonnissen en beschikkingen worden zonder publiek uitgesproken en zullen zo mogelijk gemaild (en op Curaçao ook via whatsapp) worden verstuurd. Zijn daarvoor de benodigde gegevens niet bekend, dan zullen de uitspraken per post worden verstuurd.

Met uitzondering van Sint Maarten geldt verder dat partijen beroepschriften en nadere processtukken per e-mail van het gerecht kunnen indienen waar de zaak in eerste aanleg diende.

Sint Maarten
Het gerecht zal nadere instructies communiceren over de wijze van indiening van beroepschriften en van processtukken in lopende zaken.

 

Strafrecht (eerste aanleg en hoger beroep)

Alle niet-dringende zaken worden uitgesteld of aangehouden. Reeds verzonden dagvaardingen en oproepingen worden ingetrokken door het OM of zaken worden op voorhand aangehouden door de rechter(s). Die zaken worden dus niet op de bepaalde datum behandeld. Wanneer dat wel is, wordt later vastgesteld en daarover komt een bericht. Alleen de noodzakelijke beslissingen worden genomen en daarbij wordt  de verdachte  zo mogelijk gehoord, telefonisch of via videoconferencing. Bij hoge uitzondering vindt een fysieke zitting plaats.

Onder noodzakelijke beslissingen vallen: beslissingen over voorlopige hechtenis, beslissingen van de rechter(-commissaris) die geen uitstel dulden, doorzoekingen door de rechter-commissaris, uitspraken van recent afgeronde zaken, beslissingen op basis van art 1:39 Sr en in strafrechtelijke kort gedingen.

Kabinet Rechter-Commissaris in Strafzaken
Vanuit het Kabinet bij het desbetreffend gerecht worden partijen bericht over de geldende werkwijze.

 

Bijzondere colleges

Het Hof is ook belast met de organisatie van bijzondere colleges, zoals:

  • de gerechten in eerste aanleg in ambtenarenzaken,
  • de raden van beroep in ambtenarenzaken,
  • de raden van toezicht op de advocatuur,
  • de raden van appel (advocatuur),
  • de kamers van toezicht op het notariaat en
  • de medische tucht colleges (medici en apothekers).

Voor alle zaken bij deze bijzondere colleges geldt het volgende:

  • Nieuwe zaken kunnen per e-mail worden aangebracht per e-mail van het gerecht van het desbetreffende land;
  • Uitspraken die nog gedaan worden, worden per e-mail  (en op Curaçao ook via whatsapp) verstuurd naar de partijen;
  • Reeds geagendeerde behandelingen worden aangehouden en daarover ontvangen partijen bericht van het desbetreffende gerecht;

Processtukken die nog ingediend moet worden, kunnen per e-mail worden verstuurd naar het gerecht waar de zaak dient.

Sint Maarten
Het gerecht zal nadere instructies communiceren over de wijze van indiening van nieuwe zaken en van processtukken in lopende zaken en de verdere afhandeling ervan.

Nieuwe zaken en andere processtukken per e-mail

Aruba
Instructies voor het digitaal indienen van stukken op de vestiging Aruba vindt u hier

Curaçao en Bonaire 
Wanneer u stukken per e-mail stuurt, hou rekening met het volgende. Een e-mail met een omvang van meer dan 10 mb kan het gerecht niet ontvangen. In geval het u niet lukt om uw e-mails kleiner te houden dan 10 mb, kunt u gebruik maken van WeTransfer

Nadat u de stukken digitaal heeft verzonden en het gaat om een nieuwe zaak dan ontvangt u  een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de hoogte van de griffierechten die u dient over te maken en de zegelkosten die u dient te voldoen.

Na voltooiing van de overboeking, dient u het digitale overboekingsbewijs en een scan (in kleur) van de zegels op de eerste pagina van de originele stukken per e-mail te versturen naar ons.

Daarop ontvangt u van ons een reactie met een zaaknummer of aanvullende vragen/instructies.

Indien een partij niet de mogelijkheid heeft om digitaal stukken in te dienen, dan geldt het volgende. In Curaçao kunt u telefonisch contact opnemen met de balie zodat op afspraak de stukken alsnog persoonlijk bij de Front Office van het Hof (Breedestraat 39, Punda) kunnen worden ingediend. De balie is telefonisch beperkt bereikbaar tussen 10:00 -12:00 uur en op het nummer: 463 4173. Voor Bonaire geldt dat u naar het gerecht  kunt gaan. 

Sint Maarten
Het gerecht zal nadere instructies communiceren over het indienen van stukken over nieuwe- en lopende zaken.

Balie (Front Office) 

De vestigingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn in navolging van de maatregelen van de overheden tot nader order gesloten voor publiek.

Bonaire
Bonaire is van 8:00 tot 12:00 uur geopend. Het publiek wordt verzocht zoveel mogelijk alleen voor spoedeisende zaken naar de balie van het het gerecht te komen. Indien u toch komt, houd rekening met de beperkte openingstijden. Er komt een wachtrij-beperking en een beperking aangaande de hoeveelheid personen die tegelijkertijd in de wachtruimtes mogen. 

Alle andere zaken kunnen via mail of telefonisch worden afgehandeld. De contactgegevens van de gerechten vindt u in de blauwe rechter kolom van deze pagina.

Het Hof monitort dagelijks de situatie om passende maatregelen te nemen en bij te stellen in het belang van de gezondheid van alle medewerkers, partijen en bezoekers. Wij houden U verder op de hoogte.

Contactinformatie en openingstijden

Aruba: 
T: (+297) 5265432
E: griffie-GEAAruba@caribjustitia.org 
Facebook GEA Aruba
Openingstijden: gesloten voor publiek

Bonaire:
T: (+599) 7175102
E: griffiebonaire@caribjustitia.org 
Openingstijden: 8:00 - 12:00 uur

Curaçao:
T: (+5999) 463 4173 (tussen 10:00 en 12:00 uur)
E: focur@caribjustitia.org 
Facebook Hof van Justitie Curaçao 
Openingstijden: gesloten voor publiek

Sint Maarten:
E: griffiesintmaarten@caribjustitie.org
Facebook Courthouse Sint Maarten
Openingstijden: gesloten voor publiek

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN