Update 3 juni 2020
Hoe is het Hof u van dienst?
En hoe verder met lopende en nieuwe zaken?

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de daaronder ressorterende Gerechten in eerste aanleg van Aruba, van Curaçao, van Sint Maarten en van de BES-eilanden passen zich aan het nieuwe normaal. Op alle vestigingen worden de regels van social distancing toegepast.

Voor actuele informatie raadpleeg de Facebookpagina van het desbetreffende Gerecht! De links naar de Facebookpagina’s en de openingstijden treft u hiernaast aan.

Aruba

Op Aruba is de vestiging maandag 1 juni 2020 weer volledig open gegaan voor publiek en zittingen. 

Bonaire

Er worden op Bonaire voorlopig minder zaken op een rol ingepland. Over strafzaken en bestuurszaken wordt u op een later moment geïnformeerd.

Curaçao

Op Curaçao zijn zittingen weer hervat en kunnen rechtszoekenden in de normale kantoortijden terecht bij de Front Office.

Sint Maarten

Op Sint Maarten zijn fysieke zittingen hervat. Rechtzoekenden kunnen deze week nog alleen in de ochtenden terecht bij de balie. Vanaf 1 juni is de balie weer op de normale kantoortijden geopend.

Hoger Beroep

Bestuur

De zaken in hoger beroep die in maart 2020 zouden worden behandeld, zijn tot nader order aangehouden. Beroepschriften en andere processtukken kunnen zowel digitaal als fysiek (behalve op Aruba tot 1 juni 2020) bij het Gerecht waar de zaak in eerste aanleg diende worden ingediend. Op Curaçao dienen de documenten wel de volgende dag in hardcopy bij de Front Office worden ingediend. Voor de vestiging Aruba kan dit nu nog alleen via e-mail.

Civiel

Voor civiele zaken in hoger beroep geldt dat er geen fysieke rolzittingen zullen plaatsvinden. Tot aan de zomerreces worden alle zittingen digitaal afgedaan:

26 mei: Curaçao
  9 juni: Aruba
23 juni: Curaçao
26 juni: Sint Maarten

Vonnissen en beschikkingen worden zonder publiek uitgesproken en zullen zo mogelijk gemaild worden verstuurd. Zijn daarvoor de benodigde gegevens niet bekend, dan zullen de uitspraken per post worden verstuurd.

Verder geldt dat partijen beroepschriften en nadere processtukken per e-mail of fysiek van het Gerecht kunnen indienen waar de zaak in eerste aanleg diende. Voor Aruba geldt deze week nog dat stukken per e-mail kunnen worden aangeleverd.

Strafzaken

Inmiddels heeft een eerste fysieke inhoudelijke zitting plaatsgevonden. Dit is goed verlopen. Per 1 juni wordt het strafrooster van het Hof daarom volledig hervat met uitzondering van dienstreizen.

Bijzondere colleges

Het Hof is ook belast met de organisatie van bijzondere colleges, zoals:

  • de Gerechten in eerste aanleg in ambtenarenzaken,
  • de raden van beroep in ambtenarenzaken,
  • de raden van toezicht op de advocatuur,
  • de raden van appel (advocatuur),
  • de kamers van toezicht op het notariaat en
  • de medische tucht colleges (medici en apothekers).

Voor alle zaken bij deze bijzondere colleges geldt het volgende:
Nieuwe zaken kunnen fysiek of digitaal worden aangebracht per e-mail van het Gerecht van het desbetreffende land;
Uitspraken die nog gedaan worden, worden per e-mail verstuurd naar de partijen;

Reeds geagendeerde behandelingen worden aangehouden en daarover ontvangen partijen bericht van het desbetreffende Gerecht.

Processtukken die nog ingediend moet worden, kunnen per e-mail worden verstuurd naar het Gerecht waar de zaak dient.

Het Hof monitort de situatie om passende maatregelen te nemen en bij te stellen in het belang van de gezondheid van alle medewerkers, partijen en bezoekers. Wij houden U verder op de hoogte.

Contactinformatie en openingstijden

Aruba: 
T: (+297) 5265432
E: griffie-GEAAruba@caribjustitia.org 
Facebook GEA Aruba
Openingstijden: 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 uur

Bonaire:
T: (+599) 7175102
E: griffiebonaire@caribjustitia.org 
Facebook Gerecht in eerste aanleg Bonaire

Openingstijden: 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 uur

Curaçao:
T: (+5999) 463 4173 
E: focur@caribjustitia.org 
Facebook Hof van Justitie Curaçao 
Openingstijden: 8:00 - 12:00 uur / 13:30 - 16:00 uur

Sint Maarten:
E: griffiesintmaarten@caribjustitie.org
Facebook Courthouse Sint Maarten
Openingstijden: 8:00 - 12:00 uur / 13:30 - 16:00 uur

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN