05 September 2013
Gedragscode voor rechters ingevoerd

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft onlangs een gedragscode voor rechters ingevoerd. In deze code zijn onder meer bepalingen opgenomen betreffende de onpartijdigheid van (fulltime) rechters, hun nevenfuncties en de wijze waarop zij bepaalde onkosten mogen declareren.

Bij Rijksbesluit (artikel 3 van het Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie) is reeds eerder bepaald dat het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een gedragscode voor goed rechterlijk handelen vaststelt. Na daarover te hebben vergaderd met alle rechters, heeft het bestuur van het Hof op 15 augustus jongstleden die gedragscode aangenomen.

De Nederlandstalige versie van de code is vandaag gepubliceerd op de website van het Hof op www.gemhofvanjustitie.org. Binnenkort worden ook een Papiaments- en Engelstalige versie aan de website toegevoegd.

De bedoeling van deze gedragscode voor rechters is om de professionele en zorgvuldige uitoefening van het werk van een rechter zo goed mogelijk te waarborgen. In de Rijkswet staan reeds een aantal wettelijke bepalingen waaraan rechters zich moeten houden. De gedragscode geeft nu een meer specifieke invulling aan die regels en omvat bepalingen over onpartijdigheid, nevenfuncties en declaraties. In de gedragscode ligt het accent op de eigen verantwoordelijkheid van rechters en hun eigen bewustzijn van de gevolgen en de impact van hun gedrag en handelen als rechter. De gedragscode dient als referentiekader waarnaar rechters zich kunnen richten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Het rechterschap heeft ook invloed op het privéleven van de rechter, daarom is in de code ook daar aandacht voor. Voorts streeft het Hof naar zoveel mogelijk transparantie en openheid. De nu op schrift vastgestelde gedragscode beoogt daaraan mede bij te dragen door inzicht te geven in de wijze waarop rechters hun functioneren vorm geven. De gedragscode van het Gemeenschappelijk Hof is in lijn met de internationale ontwikkeling (waaronder de United Nations: Basic Principles on the Independence of the Judiciary) en regionale ontwikkeling (zoals de code of judicial conduct van de Caribbean Court of Justice).

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN