kort geding luchtkwaliteit

Bij vonnis van vandaag heeft het gerecht in eerste aanleg te Curaçao uitspraak gedaan in het kort geding van Clean Air Foundation en 39 burgers als eisers tegen het Land Curaçao als gedaagde.

Het kort geding draaide om de vraag welke normen voor luchtkwaliteit door het Land moeten worden gehanteerd. Het ging om de maximumwaarden voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) benedenwinds de raffinaderij ter hoogte van Kas Chikitu.

Het gerecht oordeelde dat het Land zich moet houden aan de eerder in een bodemprocedure tegen het Land uitgesproken veroordeling om de normen van de World Health Organization te hanteren, of althans door het Land vast te stellen deugdelijke alternatieve normen. De in 2020 in een ministeriele regeling ingevoerde normen zijn volgens het gerecht geen deugdelijk alternatief voor de WHO-normen zoals in het eerdere vonnis bedoeld. De regeling is gebrekkig als wettelijke basis, biedt onvoldoende waarborgen, en het daarin opgenomen normenstelsel zou opnieuw kunnen leiden tot een onrechtmatige inbreuk op het grondrecht van artikel 8 EVRM waarvan - zoals in de bodemprocedure is vastgesteld - jarenlang sprake is geweest.

In het kort geding is geoordeeld en beslist dat het Land bij de uitvoering van de veroordeling in de bodemprocedure bij de huidige stand van de wetgeving geen overschrijding van de WHO-normen mag toestaan en niet kan volstaan met oplegging en handhaving van de normen uit de ministeriële regeling.

De andere vorderingen van de eisers, waaronder de vordering om het Land te bevelen wettelijke normen vast te stellen voor broeikasgassen (CO2), werden afgewezen.

 

27 June 2017
Reces Gerecht tussen 10 juli en 18 augustus

Willemstad - Het Hof van Justitie en het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao zullen reces houden van 10 juli tot en met 18 augustus 2017. Gedurende het reces zullen in beginsel geen zittingen worden gehouden anders dan in kort geding, in andere spoedeisende zaken en enkele geplande strafzittingen.

Bij spoedeisende zaken kan, vanwege de beperkte bezetting van rechters en griffie, de termijn tussen indiening en behandeling van het verzoek langer zijn dan gebruikelijk.

Er vinden geen rolzittingen plaats, met uitzondering van de rolzitting van het GEA op maandag 24 juli, waarop slechts uit te spreken vonnissen en dagbepalingen zullen staan.

Het Hof houdt raadkamerzittingen op 18 juli, 1 augustus en 15 augustus. 

Het Loket is wel op de normale openingstijden geopend voor publiek: van maandag tot en met vrijdag van 8:00 - 12:00 uur en van 13:30 - 16:00 uur.

23 June 2017
Het Hof wijst vierde verzoek tot schorsing van uitleveringsdetentie van F.C. af

Willemstad / Philipsburg - Bij beschikking van heden heeft het Hof ook het vierde verzoek tot schorsing van de uitleveringsdetentie van F.C. afgewezen.

Op 20 juni jl. heeft het Hof de uitlevering van F.C. toelaatbaar verklaard en de gouverneur van Sint Maarten geadviseerd tot uitlevering van F.C. aan Italië over te gaan. Het Hof diende nog te beslissen op de tijdens de behandeling van het verzoek tot uitlevering door de verdediging verzochte schorsing van de uitleveringsdetentie. Aannemelijk is dat F.C. zeer vermogend is. Tevens heeft hij in het verleden vele reisbewegingen gemaakt. Het Hof acht in deze omstandigheden een indicatie voor vluchtgevaar aanwezig.

Sinds zijn aanhouding in het kader van de uitlevering op 13 december 2016 wordt F.C. gedetineerd in de politiecellen te Philipsburg. Reden van de detentie in deze politiecellen is dat F.C. juist vanwege het feit dat hij een vermogend man is, ook om veiligheidsredenen niet in het Huis van Bewaring van de Point Blanche-gevangenis kan worden gehandhaafd. Dit rechtvaardigt in beginsel detentie in de politiecellen.

Van een onrechtmatige detentiesituatie van F.C. is niet gebleken. Het Hof houdt daarbij rekening met het feit dat het Hof eerder op juridische gronden het openbaar ministerie van Sint Maarten heeft verboden F.C. over te plaatsen vanaf zijn huidige detentieplaats in Sint Maarten naar een detentieplaats in een ander land. Dit neemt niet weg dat het F.C. vrij staat alsnog vrijwillig in te stemmen met een dergelijke overplaatsing.

Ook het feit dat alle aangehouden verdachten (te weten V., La M. en B.) in de zaak waarvoor F.C. in Sint Maarten in uitleveringsdetentie zit inmiddels op vrije voeten zijn gesteld in Italië, kan niet tot schorsing van de uitleveringsdetentie van F.C. leiden. Die vrijlating heeft geen betrekking op F.C. en het is niet aan de uitleveringsrechter om vooruit te lopen op beslissingen ter zake van de voorlopige hechtenis van F.C. Zulks is voorbehouden aan de rechter in Italië.

Tot slot heeft het Hof overwogen dat voor een schorsing van de uitleveringsdetentie tegen betaling van een borgsom en het stellen van overige voorwaarden geen termen aanwezig zijn.

Het Hof heeft bij beschikkingen van 4 januari 2017, 8 maart 2017 en 12 april 2017 eerdere schorsingsverzoeken van F.C. afgewezen.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN