Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

27 June 2017
Reces Gerecht tussen 10 juli en 18 augustus

Willemstad - Het Hof van Justitie en het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao zullen reces houden van 10 juli tot en met 18 augustus 2017. Gedurende het reces zullen in beginsel geen zittingen worden gehouden anders dan in kort geding, in andere spoedeisende zaken en enkele geplande strafzittingen.

Bij spoedeisende zaken kan, vanwege de beperkte bezetting van rechters en griffie, de termijn tussen indiening en behandeling van het verzoek langer zijn dan gebruikelijk.

Er vinden geen rolzittingen plaats, met uitzondering van de rolzitting van het GEA op maandag 24 juli, waarop slechts uit te spreken vonnissen en dagbepalingen zullen staan.

Het Hof houdt raadkamerzittingen op 18 juli, 1 augustus en 15 augustus. 

Het Loket is wel op de normale openingstijden geopend voor publiek: van maandag tot en met vrijdag van 8:00 - 12:00 uur en van 13:30 - 16:00 uur.

23 June 2017
Het Hof wijst vierde verzoek tot schorsing van uitleveringsdetentie van F.C. af

Willemstad / Philipsburg - Bij beschikking van heden heeft het Hof ook het vierde verzoek tot schorsing van de uitleveringsdetentie van F.C. afgewezen.

Op 20 juni jl. heeft het Hof de uitlevering van F.C. toelaatbaar verklaard en de gouverneur van Sint Maarten geadviseerd tot uitlevering van F.C. aan Italië over te gaan. Het Hof diende nog te beslissen op de tijdens de behandeling van het verzoek tot uitlevering door de verdediging verzochte schorsing van de uitleveringsdetentie. Aannemelijk is dat F.C. zeer vermogend is. Tevens heeft hij in het verleden vele reisbewegingen gemaakt. Het Hof acht in deze omstandigheden een indicatie voor vluchtgevaar aanwezig.

Sinds zijn aanhouding in het kader van de uitlevering op 13 december 2016 wordt F.C. gedetineerd in de politiecellen te Philipsburg. Reden van de detentie in deze politiecellen is dat F.C. juist vanwege het feit dat hij een vermogend man is, ook om veiligheidsredenen niet in het Huis van Bewaring van de Point Blanche-gevangenis kan worden gehandhaafd. Dit rechtvaardigt in beginsel detentie in de politiecellen.

Van een onrechtmatige detentiesituatie van F.C. is niet gebleken. Het Hof houdt daarbij rekening met het feit dat het Hof eerder op juridische gronden het openbaar ministerie van Sint Maarten heeft verboden F.C. over te plaatsen vanaf zijn huidige detentieplaats in Sint Maarten naar een detentieplaats in een ander land. Dit neemt niet weg dat het F.C. vrij staat alsnog vrijwillig in te stemmen met een dergelijke overplaatsing.

Ook het feit dat alle aangehouden verdachten (te weten V., La M. en B.) in de zaak waarvoor F.C. in Sint Maarten in uitleveringsdetentie zit inmiddels op vrije voeten zijn gesteld in Italië, kan niet tot schorsing van de uitleveringsdetentie van F.C. leiden. Die vrijlating heeft geen betrekking op F.C. en het is niet aan de uitleveringsrechter om vooruit te lopen op beslissingen ter zake van de voorlopige hechtenis van F.C. Zulks is voorbehouden aan de rechter in Italië.

Tot slot heeft het Hof overwogen dat voor een schorsing van de uitleveringsdetentie tegen betaling van een borgsom en het stellen van overige voorwaarden geen termen aanwezig zijn.

Het Hof heeft bij beschikkingen van 4 januari 2017, 8 maart 2017 en 12 april 2017 eerdere schorsingsverzoeken van F.C. afgewezen.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN