Indienen van documenten gedurende de noodtoestand

Door het Bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is het volgende besluit genomen.

Op 5 april 2020 heeft de regering van Sint Maarten de noodtoestand afgekondigd in het kader van de bestrijding van het Corona-virus. De noodtoestand heeft als gevolg dat de griffie van het Gerecht in fysieke zin niet langer operationeel is. Wel kunnen stukken nog steeds digitaal worden ingediend. Reeds per 31 maart 2020 waren er door de regering maatregelen afgekondigd die het vrij reizen over het eiland aanzienlijk belemmerden. 

De sluiting van de griffie houdt in dat er fysiek geen stukken meer kunnen worden ingediend. Evenmin kan er contante of cheque betaling van griffierechten plaatsvinden. 

Dit besluit ziet op procedures die aanhangig zijn of zullen worden gemaakt bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten en bij de bijzondere colleges die zitting houden op Sint Maarten. Dit besluit ziet ook op alle hoger beroep procedures van het Gerecht in Eerste Aanleg en de bijzondere colleges.

Daarom is als volgt besloten:

  • de griffie van het Gerecht blijft digitaal open voor alle procedures, maar ook om te kunnen waarborgen dat partijen in deze bijzondere periode een spoedprocedure aanhangig kunnen maken,
  • met ingang van 31 maart 2020 geldt dat rechtsmiddelen die binnen een bepaalde termijn moeten worden ingesteld tot vier weken na de heropening van de fysieke griffie alsnog kunnen worden ingediend en worden aangemerkt als tijdig ingediend.

Zo nodig kan het Bestuur op een latere datum de termijn van 4 weken verlengen.

Ter toelichting: digitaal indienen wordt aangemoedigd. Echter, de rechter zal later niet onderzoeken of het mogelijk was om digitaal in te dienen. De termijn van 4 weken is  algemeen; dus ook voor personen die wel digitaal stukken hadden kunnen indienen. 

SINT MAARTEN

De zittingen worden gehouden in the Court house aan de Front Street 58 in Philipsburg. Dit is ook het adres van de griffie. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie.

Openingstijden griffie
De griffie is voor publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (vrijdag 16.30 uur).

Nieuwe openingstijden per 1 oktober 2018

Maandag t/m vrijdag 7:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur.

Wat u verder moet weten
In het gebouw van het gerecht geldt een algemeen rookverbod. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Ingeschakelde mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken. Het bijwonen van zittingen kan in principe, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en de zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Het Hof behandelt op Sint Maarten ook zaken in hoger beroep.
 

Gerechtelijk bevel tot betaling 

Indien u deze link volgt, treft u informatie aan over de mogelijkheid tot indienen van het gerechtelijk bevel tot betaling. Tevens is een formulier beschikbaar voor het indienen van een gerechtelijk bevel tot betaling.

Adresgegevens Sint Maarten

Frontstreet 58 (The Courthouse)
Philipsburg, Sint Maarten
Algemeen telefoonnummer:
(+1721) 546 6114
Algemeen faxnummer: (+1721) 542 5451
E-mail: sintmaarten@caribjustitia.org
 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN