BESTUURSRECHTSPRAAK

Personen en organisaties die een conflict hebben met de overheid, kunnen te maken krijgen met het bestuursrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergunningen, uitkeringen en zaken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

In de meeste conflicten tussen de overheid en burgers gaat het om een bestuursrechtelijke (ook wel: ‘administratiefrechtelijke’) zaak. Voorbeelden hiervan zijn onenigheid over de weigering van een vergunning tot verblijf, over intrekking van een subsidie of over de verlening van een bouwvergunning. Het ambtenarenrecht, belastingrecht en het vreemdelingenrecht vallen ook onder het bestuursrecht.

Sommige bestuursrechterlijke zaken verlopen volgens de procedurele voorschriften van de Landsverordening administratieve rechtspraak van de Nederlandse Antillen of de gelijknamige Landsverordening van Aruba (afgekort: LAR). In dat verband wordt gesproken van de LAR-rechter.

 

Wel of geen zitting?

Soms doet de bestuursrechter op basis van de schriftelijke stukken uitspraak, zonder dat hij een rechtszitting houdt. Partijen kunnen daartegen in verzet komen. Zij dienen dan een verzetschrift in bij het gerecht, waarbij zij kunnen verzoeken om alsnog een rechtszitting te houden. De bestuursrechter kijkt vervolgens of een rechtszitting nodig is.
Als de rechter wel een zitting organiseert, ontvangen de partijen een oproep. Daarin staat of zij verplicht zijn om te komen en wanneer zij het dossier met de stukken kunnen inzien.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN