BIJZONDERE COLLEGES EN TUCHTRECHTSPRAAK

Leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba vormen of nemen, conform wettelijke regelingen, deel aan de volgende bijzondere (soms tuchtrechtelijke) colleges:

– Gerecht in ambtenarenzaken
– Raad van Beroep in ambtenarenzaken
– Raad van Beroep in belastingzaken
– Medisch Tuchtcollege
– Raad van Toezicht (advocatuur)
– Raad van Appel (advocatuur)
– Kamer van Toezicht notariaat

Tuchtrechtspraak
Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het gaat hierbij om vrije beroepen zoals artsen en notarissen. Het doel van tuchtrechtspraak is om de belangen te beschermen van degenen die gebruik maken van de diensten van de beroepsgroep. Daarnaast kan met tuchtrechtspraak de ‘eer en waardigheid’ van het beroep in stand worden houden.

Bevoegdheden tuchtrechtelijk college

Het tuchtrechtelijk college kan geen schadevergoeding toekennen en ook geen boete of gevangenisstraf opleggen. Wel kan de klager naast de tuchtrechtprocedure besluiten om naar de rechter te gaan. Vaak is het mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak van een tuchtcollege.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN