Wat is rechtspraak?

Rechtspraak is nodig op het moment dat mensen of bedrijven het niet met elkaar eens zijn en een conflict niet onderling kunnen oplossen. De rechter beslist dan welke partij volgens het recht gelijk heeft.

Gaat het om een strafzaak, dan onderzoekt de rechter (hoofdzakelijk) of de ten laste gelegde feiten bewezen moeten worden verklaard en zo ja welke straf dient te worden opgelegd. Strafzaken vallen onder het strafrecht.

Behalve het rechtsgebied van het strafrecht zijn er ook de civiele rechtspraak en de bestuursrechtspraak. Een voorbeeld van een civiele zaak is een echtpaar dat gaat schei-den, waarbij de vraag speelt bij wie de kinderen mogen blijven wonen. Een voorbeeld van een bestuursrechterlijke zaak is een stichting of vereniging die het niet eens is met een beschikking van de overheid om een subsidie in te trekken.

Een rechter is onpartijdig en houdt zich aan de regels van het recht: het rechtssysteem. De rechtspraak is er onder meer om te voorkomen dat mensen het recht in eigen hand gaan nemen. Omdat wij in een rechtsstaat leven, moet iedereen zich houden aan de regels van het recht. Dit geldt voor de burger, maar ook voor de overheid en eveneens voor de rechter.

Wie vormen de Rechterlijke macht?

De Rechterlijke Macht wordt gevormd door de rechters en officieren van justitie. De officier van justitie heeft de leiding van het opsporings-onderzoek in strafzaken. Niet ieder onderzoek leidt tot een strafzaak. Wanneer dat het geval is, dan krijgt de officier van justitie op de terechtzitting bij de rechter het woord voor het zogenaamde requisitoir. Hij geeft dan aan welke feiten bewezen zijn en welke straffen of maatregelen daarvoor moeten worden opgelegd.

De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie spreekt staande.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN