Procederen in belastingzaken

Heeft u bezwaar gemaakt tegen uw belastingaanslag of boete en is uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij het Gerecht in eerste aanleg (GEA). Ook tegen uitspraken op bezwaar in douanezaken kunt u beroep instellen bij het GEA.

Beroepschrift indienen
Om een beroepsprocedure in belastingzaken (bijvoorbeeld inkomstenbelasting, winstbelasting, omzetbelasting, grondbelasting, onroerendezaakbelasting, invoerrechten en accijnzen) te beginnen, dient u een beroepschrift in bij het GEA. Dit beroepschrift moet uiterlijk twee maanden nadat uw bezwaar is afgewezen, door het GEA ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van de Belastingdienst (of de Douane). Voor douane aangelegenheden op Curaçao geldt dat het beroepschrift binnen 6 weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar door het GEA ontvangen dient te zijn. 

Vereisten beroepschrift
U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen bij de vestiging van het GEA waar u woonachtig of gevestigd bent (Aruba, Curaçao, Sint Maarten of BES). U kunt uw ondertekende beroepschrift ook per e-mail indienen bij het GEA. Daarvoor kunt u gebruik maken van de volgende e-mailadressen:

Vermeld in het beroepschrift: i) uw naam en adres, ii) de dagtekening van het beroepschrift, iii) de uitspraak op het bezwaar waartegen u in beroep gaat, en iv) waarom u het niet eens bent met deze uitspraak op bezwaar. Stuur een kopie van de uitspraak op bezwaar mee met het beroepschrift. 

Kosten
Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht aan het GEA. Het griffierecht bedraagt:

Aruba Voor natuurlijke personen Afl. 25
  Voor rechtspersonen Afl. 150
Curaçao Voor natuurlijke personen NAf 50
  Voor personenvennootschappen en rechtspersonen NAf 150
Sint Maarten Voor natuurlijke personen NAf 50
  Voor rechtspersonen NAf 150
BES Voor natuurlijke- en rechtspersonen USD 30

Verder betaalt u de kosten voor een advocaat of belastingadviseur als u deze inschakelt. Als u in het gelijk wordt gesteld, moet de Belastingdienst (of de Douane) de proceskosten en het griffierecht aan u vergoeden. 

Let op! Indien u een derde inschakelt om namens u de procedure te voeren, dient een machtiging te worden overgelegd. 

Verweerschrift
Het GEA informeert de Belastingdienst/Douane (Inspecteur) dat u een beroepsprocedure bent gestart. Het GEA vraagt aan de Inspecteur om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de belastingzaak (belastingaangifte, aanslagbiljet, etc.) op te sturen.

Aanvullende stukken
Het GEA stuurt u kopieën van de stukken die de Inspecteur heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift. U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en de Inspecteur voldoende tijd om de stukken te lezen.

Zitting
Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als beide partijen aangeven dat ze geen zitting willen of als de rechter kiest voor een onmiddellijke of vereenvoudigde behandeling. De rechter zal daarvoor kiezen als geen twijfel mogelijk is over de uitkomst van de procedure.

U en de Inspecteur ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de Inspecteur.

Een procedure in belastingzaken is niet openbaar. Er mag geen publiek tijdens de zitting aanwezig zijn. De behandeling van de fiscale boete is in beginsel wel openbaar. Ook als  dit onderdeel is van een bredere belastingzaak.

Als u een getuige wilt oproepen, moet u dat uiterlijk één week van tevoren schriftelijk mededelen aan de rechter met vermelding van de naam en woonplaats van de getuige. Dit staat ook in de uitnodigingsbrief vermeld.

Uitspraak
De rechter doet binnen zes weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak (per mail) toegestuurd. Als u een advocaat of belastingadviseur hebt ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. Als de
rechter u in het gelijk stelt, verklaart hij het beroep gegrond. Als de rechter u geen gelijk geeft, verklaart hij het beroep ongegrond. De rechter kan de te betalen belasting of boete niet verhogen. In beginsel worden alle uitspraken (geanonimiseerd) gepubliceerd
op www.rechtspraak.nl.

Hoger beroep bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Bent u het niet eens met de uitspraak van het GEA, dan kunt u binnen twee maanden in hoger beroep gaan bij het  Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Hof). Het hogerberoepschrift kunt u per e-mail indienen. Daarvoor kunt u de hierboven vermelde e-mailadressen gebruiken. 

Voor het indienen van een hogerberoepschrift betaalt u griffierecht aan het Hof. Het griffierecht bedraagt:

Aruba Voor natuurlijke personen Afl. 75
  Voor rechtspersonen Afl. 300 
Curaçao Voor natuurlijke personen NAf. 200
  Voor personenvennootschappen NAf. 500
Sint Maarten Voor natuurlijke en rechtspersonen NAf. 300
BES Voor natuurlijke en rechtspersonen USD 60

Beroep in cassatie bij Hoge Raad
Tegen een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie kunt u beroep in cassatie instellen bij

de Hoge Raad der  Nederlanden (belastingkamer)
Postbus 20303
2500 EH, Den Haag

Partijen hebben ook de mogelijkheid hun beroepschrift in te dienen bij de griffie van het GEA dat de zaak in eerste aanleg heeft behandeld.

De Hoge Raad doet geen onderzoek naar feiten en omstandigheden in een zaak. Hij gaat uit van de feiten zoals die door het Hof zijn vastgesteld. De Hoge Raad kijkt alleen of het Hof het recht juist heeft toegepast en of het Hof zijn uitspraak  voldoende heeft gemotiveerd.

Voor het instellen van beroep in cassatie betaalt u griffierecht aan de Hoge Raad. Het griffierecht bedraagt (tarief 2020):
Voor natuurljike personen

Voor natuurlijke personen

  • Met betrekking tot dividendbelasting, omzetbelasting, BPM, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, belastingen op milieugrondslag en douanewet € 265
  • Met betrekking tot overige belastingen € 131

Voor rechtspersonen en bestuursorganen € 532

Procesregeling Belastingrecht Gerechten in eerste aanleg 2019
Met de procesregeling Belastingrecht GEA 2019 wordt beoogd partijen in een geding, waarin de belastingrechter van het GEA bevoegd is, duidelijkheid te bieden omtrent de toepassing van de regels van de belastingprocedure. De procesregeling vindt u hier.

Procesregeling Belastingrecht Hof 2022
Met de procesregeling Belastingrecht Hof 2022 wordt beoogd partijen in een geding in hoger beroep bij het Hof, duidelijkheid te bieden omtrent de toepassing van de regels van de belastingprocedure in hoger beroep. De procesregeling vindt u hier.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN