kort geding luchtkwaliteit

Bij vonnis van vandaag heeft het gerecht in eerste aanleg te Curaçao uitspraak gedaan in het kort geding van Clean Air Foundation en 39 burgers als eisers tegen het Land Curaçao als gedaagde.

Het kort geding draaide om de vraag welke normen voor luchtkwaliteit door het Land moeten worden gehanteerd. Het ging om de maximumwaarden voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) benedenwinds de raffinaderij ter hoogte van Kas Chikitu.

Het gerecht oordeelde dat het Land zich moet houden aan de eerder in een bodemprocedure tegen het Land uitgesproken veroordeling om de normen van de World Health Organization te hanteren, of althans door het Land vast te stellen deugdelijke alternatieve normen. De in 2020 in een ministeriele regeling ingevoerde normen zijn volgens het gerecht geen deugdelijk alternatief voor de WHO-normen zoals in het eerdere vonnis bedoeld. De regeling is gebrekkig als wettelijke basis, biedt onvoldoende waarborgen, en het daarin opgenomen normenstelsel zou opnieuw kunnen leiden tot een onrechtmatige inbreuk op het grondrecht van artikel 8 EVRM waarvan - zoals in de bodemprocedure is vastgesteld - jarenlang sprake is geweest.

In het kort geding is geoordeeld en beslist dat het Land bij de uitvoering van de veroordeling in de bodemprocedure bij de huidige stand van de wetgeving geen overschrijding van de WHO-normen mag toestaan en niet kan volstaan met oplegging en handhaving van de normen uit de ministeriële regeling.

De andere vorderingen van de eisers, waaronder de vordering om het Land te bevelen wettelijke normen vast te stellen voor broeikasgassen (CO2), werden afgewezen.

 

17 December 2014
Nieuwe persrichtlijnen

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba introduceert nieuwe persrichtlijnen tijdens de ‘Meet the Press’ bijeenkomst met de media op 18 december aanstaande. De richtlijnen bevatten huisregels ten aanzien van de pers en worden ook op de website van het Hof gepubliceerd.
Het betreffen de eerste gezamenlijke persrichtlijnen van het Hof en de vier hieronder ressorterende Gerechten in eerste aanleg. Deze richtlijnen bieden inzicht in de belangen die bij de openbaarheid van rechtspraak spelen en hoe en door wie die belangen worden afgewogen. De richtlijnen scheppen voorts duidelijkheid over wat de media van de medewerkers van het Hof en de Gerechten mag verwachten en hoe de rechterlijke macht de pers voorziet van informatie voorafgaande, tijdens en na rechtszaken. Tevens wordt een aantal praktische zaken uitgewerkt.
Als uitgangspunt zijn persrichtlijnen voor de Nederlandse gerechten genomen, waarbij uitdrukkelijk rekening is gehouden met de specifieke lokale kenmerken van het Hof en de Gerechten, de media en de samenlevingen op de betrokken eilanden.

15 December 2014
Pensioen op BES-eilanden mag afwijken van pensioen in Europees deel van Nederland

Het pensioen voor bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba mag afwijken van het pensioen dat in het Europese deel van Nederland geldt. Dit blijkt uit drie uitspraken van vandaag (15 december 2014) van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Drie inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba waren tegen de vaststelling van hun ouderdomspensioen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hoger beroep gekomen bij het Hof. Volgens hen is hun lagere pensioen in strijd met het discriminatieverbod dat in verschillende verdragen, de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk is neergelegd.

Politieke keuze
Vaststaat dat het pensioen voor bewoners van de BES-eilanden lager is dan het pensioen dat bewoners van het Europese deel van Nederland ontvangen. Het Hof heeft zich in de drie uitspraken alleen uitgesproken over de vraag of dit onderscheid een legitiem doel dient en of het niet verder gaat dan noodzakelijk is gelet op de anti-discriminatiewaarborgen die verschillende verdragen, de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk daarvoor bieden. Het heeft zich niet uitgesproken over de vraag of, en zo ja in hoeverre het pensioen op de BES-eilanden zou moeten afwijken van het pensioen dat in het Europese deel van Nederland geldt. Naar het oordeel van het Hof is die vraag "politiek van aard en moet die dus door de wetgever beantwoord worden".

Onderscheid
Het Hof is van oordeel dat de Wet algemene ouderdomsverzekering BES anders dan de inwoners aanvoerden, geen onderscheid maakt naar territoriale herkomst. De hoogte van het pensioen hangt in de eerste plaats af van de vraag of betrokkenen hun  woonplaats gedurende hun werkzame leven in het Europese deel van Nederland hebben gehad of op de BES-eilanden. In de tweede plaats kan bepalend zijn waar men een bijdrage heeft geleverd aan de algemene middelen waaruit de pensioenen worden betaald. Evenmin maakt de wet onderscheid naar etniciteit, omdat de bewoners van de BES‑eilanden niet als één "maatschappelijke groep" zijn aan te merken.

Legitiem doel en proportionaliteit
Het Hof is verder van oordeel dat het onderscheid dat de Wet algemene ouderdomsverzekering BES maakt in de hoogte van het pensioen een legitiem doel dient. In dit verband is van belang dat de wetgever bij de staatkundige herziening van 10 oktober 2010 regels, zoals de wet, mocht stellen om economische en sociale ontwrichting te voorkomen. De wet is bovendien niet disproportioneel omdat het pensioen op de BES-eilanden in dezelfde verhouding staat tot het minimumloon daar, als in het Europese deel van Nederland. Ten slotte is met het pensioen niet beoogd een bestaansminimum te garanderen, maar verstrekt het een bodempensioen waarbij betrokkenen zelf voor aanvulling moeten zorgen, aldus het Hof.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN